Ukrainian Belarusian English German Polish Russian Spanish

Список друкованих праць співробітників лабораторії та НМЦ інтеграції змісту освіти АПН України

І. Автореферати

1. Ильченко В.Р. Формирование у школьников естественнонаучного миропонимания в процессе обучения: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук: спец. 13.00.01 "Теорія та історія педагогіки". — Київ, 1990. — 43 с.
2. Гуз К.Ж. Інтегрований курс природознавства у 5-6 класах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 "Теорія та історія педагогіки". — Луганськ, 1997. — 23 с.
3. Гуз К.Ж. Теоретичні та методичні основи формування цілісності знань про природу учнів загальноосвітньої школи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук: спец. 13.00.09 "Теорія навчання". — 2008. — 40 с.
4. Мащенко О.М. Формування системи знань про природу (під час вивчення інтегрованих курсів з природознавства в 5-6 кл.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 "Теорія та історія педагогіки". — Луганськ, 2000. — 18 с.
5. Ільченко О.Г. Формування системи технологізованих знань учнів початкової школи (у процесі вивчення інтегрованих природознавчих курсів): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 "Теорія та історія педагогіки". — Луганськ, 2000. —18 с.
6. Матвієнко П.І. Формування готовності педагогічних працівників до комплексної оцінки дидактичного процесу в системі післядипломної освіти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки". — Луганськ, 2003. — 21 с.
7. Юдіна Н.М. Розвиток мотивації навчання молодших школярів у процесі вивчення інтегрованих курсів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 "Педагогіка та вікова психологія". — К., 2003. — 20 с.
8. Яновська Т.А. Особливості розвитку мислення молодших школярів в умовах інтегрованого навчання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 "Педагогіка та вікова психологія". — К., 2008. — 22 с.
9. Рибалко Л.М. Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5-7 класів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.09 "Теорія навчання". — К., 2008. - 21 с.
10. Мариновська О. Я. Формування готовності вчителя до проектно-впроваджувальної діяльності: теорія і практика: автор. дис. на здобуття ступеня докт. пед. наук: спец. 13.00.04 «Професійна освіта». – Луганськ, 2010. – 24 с.
11. Антонюк М.А. Аксіологічні парадигми повістей Тараса Шевченка в літературному контексті першої половини ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. філол. наук, 10.01.01 – українська література / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – К., 2013. – 20 с.

ІІ. Монографії

1. Моргун В.Ф. Інтедифія освіти. — Полтава: «Наукова зміна», 1996. — 78 с.
2. Клепко С.Ф. Інтегративна освіта і поліморфізм знання. — Київ-Полтава-Харків: ПОІПОПП, 1998. — 360 с.
3. Клепко С.Ф. Есе з філософії освіти. — Луганськ: Осіріс. — 1998. —116 с.
4. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Освітня програма «Довкілля». Концептуальні засади інтеграції змісту природничо-наукової освіти. Київ-Полтава, 1999.
5. В.Р. Ильченко, К.Ж. Гуз. Образовательная модель «Логика природы». Концептуальные основы интеграции естественнонаучного образования. — М.: Народное образование. Школьные технологии. — 2003 (рос. мовою).
6. Теорія і практика інтеграції освіти. Освітня програма "Довкілля". Зб. наук. пр. /За ред. В.Р. Ільченко. — Київ-Полтава: Довкілля-К, 2004. — 10,96 д. а.
7. Гуз К.Ж. Теоретичні та методичні основи формування в учнів цілісності знань про природу. — Полтава: Довкілля-К, 2004. - 472 с.
8. Матвієнко П.І. Комплексна оцінка дидактичного процесу. — Полтава: Довкілля-К, 2005. — 216 с.
9. Формування природничо-наукової картини світу в учнів середньої школи. — Київ-Полтава: Довкілля-К, 2005. — 224 с.
10. Мариновська О. Я. Формування готовності вчителя до проектно-впроваджувальної діяльності: теорія і практика: — Полтава: Довкілля-К, 2009. - 500 с.
11. Ільченко В. Р. Реформування змісту освіти як національна проблема — Полтава: Довкілля-К, 2010. - 170 с.

ІІІ. Збірники наукових праць

1. Технології інтеграції змісту освіти: Зб. наук. пр./ Редкол. В.Р. Ільченко (відп. редактор) та ін. — Київ — Полтава: НМЦІЗО. — Вип. 1, 2002. — 191 с.
2. Технології інтеграції змісту освіти: Зб. наук. пр./ Редкол. В.Р. Ільченко (відп. редактор) та ін. — Київ — Полтава: НМЦІЗО. — Вип. 2, 2002. — 187 с.
3. Технології інтеграції змісту освіти: Зб. наук. пр. за матеріалами між нар. наук.-практ. конфер. «Теоретичні та методичні основи організації здоров'язбережувального навчального середовища загальноосвітньої школи та ВНЗ», 14 квітня 2011 р. / редкол. : В. Р. Ільченко (голов. ред.) та ін. – Полтава : ПОІПО, 2011. – Вип. 3. – 388 с.
4. Технології інтеграції змісту освіти: Зб. наук. пр. за матеріалами між нар. наук.-практ. конфер. «Інтеграція змісту освіти на засадах освіти для сталого розвитку», 26 квітня 2012 р. / редкол. : В. Р. Ільченко (голов. ред.) та ін. – Полтава : ПОІПО, 2012. – Вип. 4. – 320 с.
5. Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. пр. / [ред. кол., головн.ред. В. Р. Ільченко]. – Полтава: ПОІППО, 2013. – Вип. 5. – 264 с.

ІV. Програми для загальноосвітньої школи

1. Природознавство. Навколишній світ. Фізика. Хімія. Біологія. Програми для загальноосвітньої школи. К.: Освіта, 1994.
2. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Експериментальні програми інтеграції змісту загальноосвітніх природознавчих дисциплін // Постметодика. — 1994. — №6. — С. 8-25.
3. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Собакар С.І. Програма інтегрованого курсу «Довкілля» для 1-3 класів. Полтава, ПОІППО, 1995. — 20с.
4. Програми для середньої загальноосвітньої школи. Природознавство: довкілля, фізика, хімія, біологія, еволюція природничо-наукової картини світу. — Київ: «Перун», 1996. — 232 с.
5. Гуз К.Ж., Ільченко В.Р. Програми інтегрованого курсу «Довкілля» для 1-4(3) класів. Початкова школа. — 1999. — №10,11.
6. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Програми інтегрованого курсу довкілля для 1-4 класів. — Полтава, 1999.
7. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Програма предмету «Я і Україна» // «Початкова школа» №8, 2001.
8. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Я і Україна. Програми для середньої загальноосвітньої школи. К.: «Початкова школа». — 2001. — С. 187-200.
9. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Довкілля 1-3(4) класи.—Програми для початкової школи.—Полтава: НМЦІЗО, 2000.—23 с.
10. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Я і Україна. Довкілля. 1-4 класи. Довкілля 5-6 класи. Фізика з елементами астрономії. 7-11 класи. Хімія 7-11 класи. Біологія 7-11 класи. Географія 7-8 класи. Еволюція природничо-наукової картини світу 10-11 класи/ Під ред. В.Р. Ільченко, Полтава: Довкілля-К. —2003. — 176 с.

V. Підручники та навчальні посібники для загальноосвітніх закладів

1. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Довкілля-5. Підручник для 5 класу. — Полтава: Полтавський літератор. — 1994.
2. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. «Довкілля-6» — посібник з інтегрованого курсу знань для учнів 6 класу. Випуск 1, 2. Полтава, ПОІПОПП, 1995. — 60 с., 68 с.
3. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. «Довкілля-5» — посібник з інтегрованого курсу знань для учнів 5 класу. Випуск 1, 2. Полтава, ПОІПОПП, 1995. — 68 с., 70 с.
4. Гуз К.Ж., Ільченко В.Р., Собакар С.І. Довкілля-1. Частина 1. Пробний підручник для 1 класу трирічної і 2 класу чотирирічної школи. Полтава: «Постметодика», 1996. — 44 с.
5. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. «Довкілля-5». — Київ: BHV, 1996. — 240 с.
6. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. «Довкілля-6». — Київ: BHV, 1996. — 302 с.
7. Гуз К.Ж., Ільченко В.Р., Собакар С.І. Довкілля-1. Частина 2. Пробний підручник для 1 класу трирічної і 2 класу чотирирічної школи. Полтава: Постметодика, 1997. — 68 с.
8. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж, Булава Л.М. Природознавство. Підручник для 5 класу. К.: Генеза, 1997. — 212 с.
9. Гуз К.Ж., Ільченко В.Р., Собакар С.І. Довкілля-2(3) Пробний підручник для 2 класу трирічної і 3 класу чотирирічної школи. — Полтава: ПОІПОПП, 1998. — 100 с.
10. Бондаренко В.В., Півень Т.О., Яценко Л.Г. Біологія-7. Навчальний посібник для 7 класу загальноосвітньої школи. — Полтава: ПОІППОП. — 1998. — 118 с.
11. Фіалков Ю.Я., Ільченко В.Р., Білокінь О.Г., Вовк О.І. Хімія-7. Експериментальний підручник для учнів 7 класу середньої школи. — Полтава, 1999. — 80 с.
12. Сєдих К.В., Ільченко О.В., Ільченко О.Г. Щоденник спостережень за довкіллям і собою. Посібник для учнів 3(2) класу. Полтава, 1999. — 52 с.
13. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж, Булава Л.М. Природознавство. Підручник для 5 класу. К.: Генеза, 1999. — 150 с.
14. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Ільченко О.Г., Водолазська Т.В. «Довкілля-4(3)». Експериментальний підручник для 4(3) класу з інтегрованого курсу знань. Полтава, 1999. — 205 с.
15. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. та ін. Довкілля-5: Підр. для учнів 5 кл. — Полтава: ПОІПОПП, 2000. — 108 с.
16. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Довкілля-6: Основні системи природи. Частина 1. — Полтава: ПОІПОПП, 2000. — 100 с.
17. Водолазська Т.В., Гуз К.Ж., Лелюх О.О. Зошит з довкілля. 1 кл. 1 частина. — Полтава: ПОІПОПП, 2000. — 23 с.
18. Водолазська Т.В., Гуз К.Ж., Лелюх О.О. Зошит з довкілля. 1 кл. 2 частина. — Полтава: ПОІПОПП, 2000. — 36 с.
19. Гуз К.Ж., Ільченко О.Г., Сєдих К.В. Щоденник досліджень для 3(4) кл. — Полтава: ПОІПОПП, 2000. — 35 с.
20. Ільченко О.Г., Мащенко О.М., Гуз К.Ж., Сєдих К.В. Щоденник досліджень та зошит з довкілля для 5 кл. — Полтава: ПОІПОПП, 2000. — 76 с.
21. К.Ж. Гуз, В.Р. Ільченко, С.І. Собакар. Моє довкілля. –– НМЦ інтеграції, Полтава, 2001.
22. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Довкілля — 6. Основні системи природи. ч.І — НМЦ інтеграції. Полтава, 2001. — 86 с.
23. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Довкілля — 6. Основні системи природи. ч.ІІ — НМЦ інтеграції. Полтава, 2001. — 102 с.
24. Гуз К.Ж., Ільченко В.Р. Довкілля-2. Запитую довкілля. — Полтава: НМЦІЗО, 2002. — 83 с.
25. Водолазська Т.В., Гуз К.Ж. Зошит з довкілля. 1 клас. — Полтава: НМЦІЗО, 2002. — 27 с.
26. Водолазська Т.В., Гуз К.Ж., Криштопа Н.В. Зошит з довкілля. 2 клас. — Полтава: НМЦІЗО, 2002. — 39 с.
27. Гуз К.Ж., Ільченко В.Р. Я і Україна. Довкілля-1. Запитую довкілля. — Полтава: Довкілля-К, 2003. — 112 с.
28. Гуз К.Ж., Ільченко В.Р. Я і Україна. Довкілля-2. Запитую довкілля. — Полтава: Довкілля-К, 2003. — 128 с.
29. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Ільченко О.Г. Я і Україна. Довкілля: Підручник для 3 класу. — Полтава: Довкілля-К, 2003. — 176 с.
30. А.М. Богуш, В.Р. Ільченко. Довкілля: Для дітей дошкільного віку. Частина 1. Методичний посібник для вихователів дитсадків та батьків. — Полтава: ПОІППО, 2003.
31. А.М. Богуш, В.Р. Ільченко. Довкілля: Для дітей дошкільного віку. Частина 2. Методичний посібник для вихователів дитсадків та батьків. — Полтава: НМЦІЗО, 2003.
32. Помогайбо В.М. Довкілля: Підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів зі спеціальності "Початкове навчання". — Полтава: Довкілля-К, 2005. — 24,51.
33. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Булава Л.М. Природознавство. Довкілля. Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Полтава: Довкілля - К, 2005. – 12,9.
34. Гуз К.Ж., Мащенко О.М., Ільченко О.Г. Природознавство. Довкілля. Зошит та щоденник досліджень: Навч. посібн. для 5 кл. загальноосвітн. навч. закл. — Полтава: Довкілля-К, 2005. — 5,20.
35. Мащенко О.М. Шкільний курс природознавства та методика його викладання: Навчальний посібник для студентів ВНЗ. — Полтава: ПДПУ, 2005. — 4,9.
36. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Рибалко Л.М. Природознавство: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Полтава: Довкілля - К, 2006. – 12,9.
37. Ильченко В.Р., Гуз К.Ж., Рыбалко Л.Н. Природоведение: Учебн. для 6 кл. общеобраз. учебн. заведений / Полтава: Довкилля-К, 2006. — 12,9.
38. Булава Л.М., Мащенко О.М., Ільченко В.Р. Загальна географія: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л.М. Булава, О.М. Мащенко, В.Р. Ільченко. — Полтава: Довкілля-К, 2006. — 18,06.
39. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Рибалко Л.М. Природознавство. Зошит та щоденник досліджень: Навч. посібн. для 6 кл. загальноосвітн. навч. закл. — Полтава: Довкілля-К, 2006. — 5,20.
40. Водолазська Т.В., Гуз К.Ж., Криштопа Н.В. Зошит з довкілля. 2 клас. — Полтава: Довкілля-К, 2006. — 3,8
41. Гуз К.Ж., Мащенко О.М., Ільченко О.Г. Природознавство. Довкілля. Зошит та щоденник досліджень: Навч. посібн. для 5 кл. загальноосвітн. навч. зал. / К.Ж. Гуз, О.М. Мащенко, О.Г. Ільченко. — Полтава: Довкілля-К, 2006. — 5,20
42. Водолазська Т.В., Гуз К.Ж., Криштопа Н.В. Зошит з довкілля. 1 клас. — Полтава: Довкілля-К, 2006. — 4,2
43. Гуз К.Ж., Ільченко О.В., Ільченко О.Г., Водолазська Т.В., Сєдих К.В. Щоденник спостережень за довкіллям і собою. — Полтава: Довкілля-К, 2006. — 5,16
44. Гуз К.Ж., Водолазська Т.В., Ільченко О.Г. Щоденник досліджень. — Полтава: Довкілля-К, 2006. — 5,05
45. 1.Гуз К.Ж., Ільченко В.Р., Собакар С.І. Я і Україна. Довкілля. Підручник для 1 класу. — Полтава: Довкілля-К, 2007. — 9,1.
46. Гуз К.Ж., Ильченко В.Р., Собакар С. И. Я и Украина. Довкилля. Учебник для 1 класса. — Полтава: Довкілля-К, 2007. — 9,1.
47. Ільченко В.Р., Куликовський С.Г., Ільченко О.Г. Фізика: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. — Полтава: Довкілля-К, 2007. — 13,0.
48. Ільченко В.Р., Рибалко Л.М., Півень Т.О. Біологія: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. — Полтава: Довкілля-К, 2007. — 19,0.
49. Ильченко В.Р., Рыбалко Л.Н., Пивень Т.А. Биология: Учебн. для 7 кл. общеобр. учебн. заведений. — Полтава: Довкілля-К, 2007. — 19,0.
50. Ільченко В.Р., Коваленко В.С., Білокінь Г.О. Хімія: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. — Полтава: Довкілля-К, 2007. — 13,0.
51. Ільченко О.Г., Стрюк Л.О. Фізика. Робочий зошит: Навч. посібн. для 7 кл. загальноосвітн. навч. зал. — Полтава: Довкілля-К, 2007. — 5,24.
52. Рибалко Л.М., Півень Т.О. Біологія. Робочий зошит: Навч. посібн. для 7 кл. загальноосвітн. навч. закл. — Полтава: Довкілля-К, 2007. — 5,42.
53. Гуз К.Ж., Водолазська Т.В., Смага О.В. Календарне планування курсу "Я і Україна. Довкілля" для 1-4 класів. — Полтава: Довкілля-К, 2007. — 3,5.
54. Рибалко Л.М., Шевель І.М. Календарне планування курсу "Біологія" для 7 класу. — Полтава: Довкілля-К, 2007. — 0,5.
55. Гуз К.Ж., Ільченко В.Р. Я і Україна. Довкілля: Підручник для 2 класу. – Полтава: Довкілля–К, 2008. – 7,74.
56. Ільченко В.Р., Яценко Л.Г., Рибалко Л.М. Біологія: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. — Полтава: Довкілля-К, 2008. — 20,5 (рукопис).
57. Ільченко В.Р., Коваленко В.С., Ляшенко А.Х. Хімія: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. — Полтава: Довкілля-К, 2008. — 20,5 (рукопис).
58. Ільченко В.Р., Куликовський С.Г., Ільченко О.Г. Фізика: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. — Полтава: Довкілля-К, 2008. — 20,5 (рукопис).
59. Ільченко В.Р. Природознавство : експерим. підруч. [для учнів 10 кл. заг.-навч. закл.] / В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуз, В.П. Сергієнко, В.С. Коваленко, А.Х. Ляшенко, Л.М. Рибалко, Т.В. Сігіда, В.М. Нечипоренко ; під ред. В.Р. Ільченко. – Полтава : Довкілля-К, 2011. – 412 с. (рукопис).
60. Коваленко В.С. Хімія : підруч. [для 11 кл. заг.-осв. навч. закл.] / В.С. Коваленко, А.Х. Ляшенко. – Полтава : Довкілля-К, 2011. – 140 с.
61. Гуз К.Ж. Фізика : підруч. [для учнів 11 кл. заг.-осв. навч. закл.] / К.Ж. Гуз, О.Г. Ільченко. – Полтава : Довкілля-К, 2011. – 144 с.
62. Рибалко Л.М. Біологія : підруч. [для учнів 11 кл. заг.-осв. навч. закл.] / Л.М. Рибалко, Н.В. Корягіна.. – Полтава : Довкілля-К, 2011. – 224 с.

VІ. Методичні посібники для вчителів

1. Гуз К.Ж. Уроки довкілля в 1 класі. Посібник для вчителів. — Полтава: ПОІПОПП, 1997. — 101 с.
2. Викладання інтегрованого курсу з природознавства в 6 класі: Посібник для вчителів. — Полтава: ПОІПОПП, 1998. — 236 с.
3. Викладання довкілля в 1 класі. Книга для вчителя (авторський колектив — Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Водолазська Т.В.) — Полтава, 1999. — 118 с.
4. Викладання довкілля в 2(3) класі. Полтава, ПОІПОПП, 2000. -127 с.
5. Гуз К.Ж., Водолазська Т.В. Календарне планування. Я і Україна. Довкілля 1-4 класи. — Полтава, НМЦІЗО, 2002. — 24 с.
6. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Водолазська Т.В. Викладання довкілля в 1 класі. — Полтава, НМЦІЗО, 2002. — 118 с.
7. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Водолазська Т.В. Викладання довкілля в 2 класі. — Полтава, НМЦІЗО, 2002. — 127 с.
8. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Ільченко О.Г., Водолазська Т.В. Викладання довкілля в початковій школі. Загальні питання. Посібник для вчителів. — Полтава: НМЦІЗО. — 2002. — 37 с.
9. Викладання курсу «Я і Україна. Довкілля» в 3 класі. (Авт. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. та ін.). — Полтава: Довкілля-К, 2003. — 176 с.
10. Викладання довкілля в 4 класі. (Авт. Ільченко В.Р. та ін.). — Полтава. — 2002. — 187 с.
11. Викладання довкілля в 5 класі. (Авт. Ільченко О.Г., Мащенко О.М. та ін.). — Полтава. — 2002.
12. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Викладання курсу «Я і Україна. Довкілля» в 1 класі: Посібник для вчителів. — Полтава: Довкілля-К, 2003. — 127 с.
13. Ільченко В.Р. та ін. Викладання курсу «Я і Україна. Довкілля» в 2 класі: Посібник для вчителів. — Полтава: Довкілля-К, 2003. — 128с.
14. Уроки «Довкілля» в 5 класі. Колектив авторів: Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Бондаренко В.В., Півень Т.О., Мащенко О.М. — Полтава, 1997.
15. Методика викладання курсу "Природознавство. Довкілля" в 5-6 класах. Посібник для вчителів. Частина І / Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Ільченко О.Г., Коваленко В.С., Мащенко О.М., Водолазська Т.В., Рибалко Л.М. — Полтава: Довкілля-К. — 2005. — 8,37.
16. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Ільченко О.Г., Водолазська Т.В., Магдик О.О. Викладання курсу "Я і Україна. Довкілля" в 1 класі. Посібник для вчителів. — Полтава: Довкілля-К, 2006. — 4,8.
17. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Водолазська Т.В. Викладання курсу "Я і Україна. Довкілля" в 2 класі. Посібник для вчителів. — Полтава: Довкілля-К. — 2006. — 3,2.
18. Гуз К.Ж., Ільченко О.Г., Водолазська Т.В. Викладання курсу "Я і Україна. Довкілля" в 1 класі. Посібник для вчителів. — Полтава: Довкілля-К, 2007. — 4,8.
19. Гуз К.Ж., Ільченко О.Г., Водолазська Т.В. Викладання курсу "Я і Україна. Довкілля" в 2 класі. Посібник для вчителів. — Полтава: Довкілля-К, 2007. — 4,8.
20. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Ільченко О.Г., Водолазська Т.В. Викладання курсу "Я і Україна. Довкілля" в 4 класі. Посібник для вчителів. — Полтава: Довкілля-К. — 2007. — 9,4.
21. Ільченко О.Г. Експериментальні завдання для учнів 1 – 6 класів. Посібник для вчителів і учнів. – Полтава, 2008. – 5,73.
22. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Ільченко О.Г. Методика викладання курсу "Я і Україна. Довкілля" в 1 класі. – Полтава: "Довкілля–К". – 2008. – 4,8.
23. Гуз К.Ж. Методика вивчення курсу "Я і Україна. Довкілля" в 1-4 класах : метод. посібн. для вчителів. / К.Ж. Гуз, В.Р. Ільченко, О.Г. Ільченко.— Полтава : Довкілля-К, 2008. – 19,75.
24. Ільченко В.Р. Методика вивчення курсу "Я і Україна. Довкілля" в 2 класі : метод. посібн. для вчит. / В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуз, Т.В. Водолазська. – Полтава : Довкілл-К, 2009. – 4,8.
25. Ільченко В.Р. Методика вивчення курсу "Я і Україна. Довкілля" в 3 класі : метод. посібн. для вчит. / В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуз, Ільченко О.Г. – Полтава : Довкілл-К, 2009. – 8,84.
26. Концепції та методичні моделі природознавства у профільній школі : метод. посіб. для вчителів / К.Ж. Гуз, В.Р. Ільченко, О.Г. Ільченко, Л.М. Рибалко, В.С. Коваленко, Т.В. Сігіда, А.Х. Ляшенко, В.М. Нечипоренко. – Полтава : Довкілля-К, 2011. – 456 с. (рукопис).

VІІ. Статті в часописах

1. Гуз К.Ж. Шлях у довкілля // Постметодика, 1994. — №6.
2. Гуз К.Ж. Теоретичні основи формування інтегрованих курсів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтеграція елементів змісту освіти». — Полтава: ПОІПОПП, 1994.
3. Ільченко В.Р. Конструювання цілісності змісту освіти // Постметодика. — 1994. — №6.
4. Ільченко В.Р. Через єдність знань до краси // Постметодика. — 1994. — №6.
5. Клепко С.Ф. Організувати хаос у собі // Постметодика. — 1994. — №2(6). — С. 4-7.
6. Клепко С.Ф. Інтегративний потенціал географії // Актуальні проблеми методики викладання географії рідного краю. Матеріали обласної науково-практичної конференції. — Полтава: ПДПІ, 1994. — С. 48-52.
7. Клепко С.Ф. Інтеграція як фундаменталізація освіти // Інтеграція елементів змісту освіти. Матеріали Всеукраїнської наук.-практ.конф. — Полтава: ПОІПОПП, 1994. — С. 12-13.
8. Клепко С.Ф. Пансофічна інтеграція знань // Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем роботи середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів нового типу. 2-4 лютого 1994 р. Тези доповідей та виступів. Випуск 1. — Київ: 1994. — С. 123-126.
9. Клепко С.Ф. Творчі здібності нації і технології // Талановита особистість: сім'я, школа, держава. Тези доповідей та виступів на міжнародній науково-практичній конференції. Частина 1. — Київ, 1994. — С. 135-138.
10. Моргун В.Ф. Учорашня школа завтрашнього дня // Постметодика. — 1994. — №6.
11. Ільченко В.Р. Технологія інтеграції змісту природничонаукової освіти: Досвід комплексного дослідження. Педагогіка і психологія. — 1995. № 4.
12. Ільченко В.Р. Психолого-педагогічна підготовка вчителя в світлі гуманітаризації змісту освіти // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Єдність педагогіки і психології у цілісному навчально-виховному процесі». — Полтава, 1995.
13. Основи формування інтегративного курсу «Довкілля» для 5-6 класів //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування та впровадження шкільного компоненту змісту загальної шкільної освіти». — Донецьк, 1995.
14. Ільченко В.Р. Обдаровані діти і «обдаровані» суспільні системи // Матеріали міжнародного семінару «Обдаровані діти», Полтава, 1995.
15. Гуз К.Ж., Саленко В.Є. Основи формування інтегрованого курсу «Довкілля» для 5-6 класів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Формування та впровадження шкільного компонента змісту загальної середньої освіти." Донецьк 15-16 березня 1995 р.
16. С.Г. Іващенко. Місце і роль екологічного виховання у змісті шкільної освіти // Формування та впровадження шкільного компонента змісту загальної середньої освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Донецьк 1995 р. — С. 56-58.
17. Клепко С.Ф. Принцип цілісності в розробці педагогічних технологій // Єдність педагогіки і психології у цілісному навчально-виховному процесі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (4-5 квітня 1995 р.). — Полтава, 1995. — С.89-92.
18. Клепко С.Ф. Філософія освіти як основа педагогічної творчості // Шляхи розвитку та вдосконалення системи післядипломної освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 24-25 листопада 1994 р. Частина ІІ. Київ. — 1995. — С. 46-48.
19. Гуз К.Ж., Р.І. Гутовська, С.І. Собакар. «Довкілля» — філософія для дітей // Постметодика. 1996 р., №3(13). — С. 24-27.
20. Гуз К.Ж., Ільченко В.Р. «Довкілля-1». Частина 1. Сторінки з книги. // Постметодика. 1996 р. №4(14). — С. 38-40.
21. Ільченко В.Р., Клепко С.Ф., Гуз К.Ж. Концептуальні основи школи інтегративного мислення //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Організація навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх закладах нового типу: досягнення, проблеми, перспективи. Полтава, 28 березня 1996 р.
22. Собакар С.І. Направленість методичної системи інтегрованих курсів «Довкілля» на розвиток мислення учнів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток мислення молодших школярів». Кременчук, 22-24 жовтня 1996 р. С. 49-51.
23. Гуз К.Ж. Інтеграція змісту природничонаукової освіти в курсі «Довкілля» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток мислення молодших школярів». Кременчук, 22-24 жовтня 1996 р. — С. 41-43.
24. Гуз К.Ж. Психолого-педагогічні передумови формування інтегрованих природничонаукових курсів у початковій школі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток мислення молодших школярів». Кременчук, 22-24 жовтня 1996 р. — С. 95-98.
25. Ільченко В.Р. Інтеграція змісту освіти як основа розвитку інтегративного мислення молодших школярів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток мислення молодших школярів». Кременчук, 22-24 жовтня 1996 р. — С. 4-7.
26. Ільченко В.Р. Розвиток наукового мислення молодших школярів і стандарт освіти // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток мислення молодших школярів». Кременчук, 22-24 жовтня 1996 р. — С. 4-7.
27. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Що таке «Довкілля» // «Довкілля» — інтегрований природничонауковий курс в 1-6 класах загальноосвітньої школи. — Полтава: ПОІПОПП, 1996. — С. 1-5.
28. Ільченко В.Р., Клепко С.Ф., Гуз К.Ж. «Довкілля» в школі інтеграції // «Довкілля» — інтегрований природничонауковий курс в 1-6 класах загальноосвітньої школи. — Полтава: ПОІПОПП, 1996. — С. 6-8.
29. Гуз К.Ж. Структура і зміст «Довкілля-5» // «Довкілля» — інтегрований природничонауковий курс в 1-6 класах загальноосвітньої школи. — Полтава: ПОІПОПП, 1996. — С. 8-9.
30. Ільченко В.Р. Вчителям «Довкілля» // «Довкілля» — інтегрований природничонауковий курс в 1-6 класах загальноосвітньої школи. — Полтава: ПОІПОПП, 1996. — С. 10-12.
31. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Зцілення освіти — справа мирська і духовна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формування християнської моралі» — Острог, 1996. — С. 55-58.
32. Ільченко В.Р. Роздуми про основи створення потрібного дітям підручника // Постметодика. — №1(11). — 1996. — С. 24-28.
33. Ільченко В.Р. Мислення учнів школи майбутнього // Постметодика. №2(12). — 1996. — С. 22-24.
34. Ільченко В.Р. Яке мислення формує сучасна школа // Початкова школа. №6. —1996. — С. 2-6.
35. Ільченко В.Р. Система підручників природничонаукового циклу // Педагогіка і психологія. №4. — 1996. — С. 21-26.
36. Гуз К.Ж., Ільченко В.Р. «Довкілля-1». Частина 1. Сторінки з книги // Постметодика. №4(14). — 1996. — С. 38-40.
37. Гуз К.Ж., Р.І. Гутовська, С.І. Собакар. «Довкілля» ¬— філософія для дітей // Постметодика. №3(13). — 1996. — С. 24-27.
38. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Собакар С.І. «Довкілля» для 1-3 класів. — «Початкова школа». — №8. — 1996.
39. Клепко С.Ф. Організувати хаос у собі — Розд. ХVI у кн. Психологія і педагогіка життєтворчості: Навч.-метод.посібник-К.: 1996. — С. 737-747.
40. Клепко С.Ф. Секрети мислення Дж. Сороса // Постметодика. —1996. — №2(12). — C.2.
41. Клепко С.Ф. У пошуках філософії постметодики // Постметодика. — 1996.— №4(14). — C. 8-14.
42. Клепко С.Ф. Філософія книги в епоху «кінця книги» // Постметодика. — 1996.— №1(11). — C. 8-14.
43. Клепко С.Ф., Яворський Е.Б. Передмова до публікації праці М.В.Остроградського, І.А.Блума «Роздуми про викладання» // Постметодика. — 1996. №2(12). — C. 45.
44. Моргун В.Ф. Інтеграція і диференціація освіти: особистісний та технологічний аспекти. // Постметодика. 1996. — №4(14). — С. 41-45.
45. Бондаренко В.В. Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках інтегрованого курсу «Довкілля» // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток мислення молодших школярів». 22-24 жовтня 1996 р.— м. Кременчук. — С. 54-56.
46. Гуз К.Ж. Структура і зміст «Довкілля-5» // «Довкілля» ¬— інтегрований природничонауковий курс в 1-6 класах загальноосвітньої школи. — Полтава: ПОІПОПП, 1996. — С. 8-9.
47. Ільченко В.Р. Про природничо-наукову освіту в середній школі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стандарти загальної середньої освіти. Проблеми, пошуки, перспективи». Київ, 25-26 червня 1996. — С. 42-44.
48. Ільченко В.Р., Клепко С.Ф., Гуз К.Ж. Концептуальні основи школи інтегративного мислення // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Організація навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх закладах нового типу: досягнення, проблеми, перспективи». Полтава, 28 березня 1996 р.
49. Клепко C.Ф. Не втратити Я.А. Коменського в сучасній філософії освіти // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Слов'янська культура: здобутки і втрати» 14-16 травня 1996 р. — Полтава, 1996.
50. Клепко С.Ф. «Технологічний» принцип визначення стандартів освіти // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стандарти загальної середньої освіти. Проблеми, пошуки, перспективи» 25-26 червня 1996 р. — Київ, 1996. — С.32-33.
51. Клепко С.Ф. (у співавторстві). Досвід безперервної географічної освіти на Полтавщині // Безперервна географічна освіта (дошкільна, шкільна, вузівська, післядипломна): нове у змісті і методиці. — Харків, 1996.
52. Клепко С.Ф. Гегель як викладач філософії в гімназії // Постметодика, 1996, №3(13). — C. 2.
53. Клепко С.Ф. Гуманітаризація освіти проти технократичного мислення // Проблеми і перспективи розвитку гуманітарної освіти в загальноосвітніх навчально-виховних закладах м. Полтави. Матеріали міської науково-практичної конференції 4-5 квітня 1996 р. — Полтава: Криниця, 1996. — С. 14-16.
54. Клепко С.Ф. Образование и метафизика // «Філософія: класика і сучасність». Матеріали III-х Харківських міжнародних Сковородинівських читань. — Харків, 1996. — С.61-63.
55. Клепко С.Ф. Принципи філософії освіти у педагогічній спадщині М.В. Остроградського // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна спадщина М.В. Остроградського і розвиток освіти в Україні» 28-29 жовтня 1996 р. — Полтава, 1996. — С. 20-22.
56. Клепко С.Ф. Філософія навчального плану у проекті «Наука для всіх американців» // Звітна науково-практична конференція інституту педагогіки АПН України. — Київ, 1996.
57. Клепко С.Ф. Філософія освіти як деконструкція // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія сучасної освіти та стан її розробки в Україні» 1-3 лютого 1996 р. — Київ, 1996.
58. Клепко С.Ф. Філософські засади навчальних закладів нового типу // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Організація навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх закладах нового типу: досягнення, проблеми, перспективи» 28 березня 1996 р. — Полтава, 1996. — С. 29-35.
59. Клепко С.Ф., Яворський Е.Б. Педагогічна спадщина М.В.Остроградського у світовому контексті // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна спадщина М.В.Остроградського і розвиток освіти в Україні» 28-29 жовтня 1996 року. — Полтава, 1996. — С.129-135.
60. Моргун В.Ф., Оракова М.Е. Інтегративне мислення: два підходи до його визначення. Матеріали Міжнародної науково ¬¬¬практичної конференції «Розвиток мислення молодших школярів». 22-24 жовтня 1996 р. — м. Кременчук.
61. Півень Т.О. Необхідність формування основних понять природознавства в молодших класах. Матеріали Міжнародної науково — практичної конференції «Розвиток мислення молодших школярів». 22-24 жовтня 1996 р. — м. Кременчук.
62. Моргун В.В. Розвиток інтелекту молодших школярів // Початкова школа. — 1997. —№ 1. —С. 21-22.
63. Моргун В.Ф. Інтедифія навчання як парадигма сучасної освіти // Актуальні проблеми психології навчання. — Харків: ХДПУ, 1997. — С. 14-33.
64. Клепко С.Ф. До питання про парадигму інтегративної освіти // Діти — наше майбутнє. Реалізація Національної програми «Діти України». Збірник статей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Полтава, 1997.
65. Клепко С.Ф. Інтегративний потенціал інформатики та комп'ютерних наук у навчальному процесі // Діти — наше майбутнє. Реалізація Національної програма «Діти України». Збірник статей учасників Всеукраїнської конференції. — Полтава, 1997.
66. Клепко С.Ф. Технологія життєтворчості: філософські проблеми і зміст освіти — У кн. Мистецтво життєтворчості особистості: Науково-метод. Посібник: У 2 ч. // Ред. рада: В.М. Доній (голова), Г.М. Несен, Л.В. Сохань, І.Г. Єрмаков та ін. — част. 2, — К., 1997.
67. Гуз К.Ж. Довкілля — екологічна філософія для дітей // Початкова школа. — 1997.— №6.
68. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Про експериментальне обґрунтування базового навчального плану. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології навчання: проблеми, пошуки, знахідки» 17-18 червня 1997 р. Педагогіка і психологія професійної освіти. № 3-4. — 1997. Частина 1 — С.164-167.
69. Клепко С.Ф. Освіта між міфом і наукою: проблема демаркації та історія // Педагогічна практика і філософія освіти. Матеріали Міжнародної наукової конференції. — К. — Полтава, 1997.
70. Клепко С.Ф. Концепція інтегративної освіти або Чим сучасна філософія може допомогти педагогіці // Педагогічна практика і філософія освіти. Матеріали Міжнародної наукової конференції. — К. — Полтава, 1997.
71. Мащенко О.М. Методологічні засади формування основ наукових знань про природу в інтегрованих природознавчих курсах // Матеріали Міжнародної конференції «Педагогічна практика і філософія освіти». Полтава, 1997.
72. Мащенко О.М. Інтеграція в географії і географія в інтеграції змісту освіти // Там же. (у співавторстві).
73. Мащенко О.М. Формування екологічних знань учнів при вивченні географічної компоненти інтегрованого природознавчого курсу // Матеріали науково-практичної конференції «Екологічні проблеми регіону: суть і шляхи вирішення». — Полтава, 1997.
74. Ільченко О.Г. Система технологічних знань, вмінь у курсі природознавства початкової школи // Звітна науково-дослідна конференція інституту педагогіки АПН України. — Київ, 1997.
75. Гуз К.Ж. Система інтегрованих курсів з природознавства в загальноосвітній школі // Звітна науково-практична конференція інституту педагогіки АПН України. — Київ, 1997.
76. Півень Т.О. Формування природничо-наукових понять під час вивчення інтегрованих курсів // Звітна науково-практична конференція інституту педагогіки АПН України. — Київ, 1997.
77. Гуз К.Ж. Результати досліджень формування природничонаукової картини світу в учнів 5-6 класів // Звітна науково-практична конференція інституту педагогіки АПН України. — Київ, 1997.
78. Моргун В.Ф. Інтеграція і диференціація навчання як парадигма сучасної освіти // У зб.: Актуальні проблеми психології навчання. Харків: ХДПУ, 1997. — С. 19-33.
79. Гуз К.Ж. Система інтегрованих курсів з природознавства в загальноосвітній школі // Педагогічна практика та філософія освіти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Полтава, 25-26 листопада 1997 р. — С. 96-100.
80. Ільченко В.Р. Взаємозв'язок філософії освіти і педагогічної практики // Педагогічна практика та філософія освіти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Полтава, 25-26 листопада 1997 р. — С. 9-10.
81. Ільченко О.Г. Система технологізованих знань, умінь в курсі природознавства початкової школи // Педагогічна практика та філософія освіти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Полтава, 25-26 листопада 1997 р. — С. 62-63.
82. Моргун В.Ф. Помилка Канта в рахунку до трьох або місце психології в системі освіти // Педагогічна практика та філософія освіти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Полтава, 25-26 листопада 1997 р. — С. 93-94.
83. Ільченко О.Г. Багатства виробляються руками // Початкова школа. — №1. — 1998 р. — С. 21-23.
84. Байбара Т.М. Предметний урок з природознавства // Початкова школа. — №5. — 1998 р. — С. 32-45.
85. Моргун В.Ф. Яке мислення першокласників формує сучасна школа. // Початкова школа. — №4. — 1998 р. — С. 47-49.
86. Байбара Т.М. Урок-екскурс. Методика його організації і проведення // Початкова школа. — 1998. — №11. — С. 11-14.
87. Байбара Т.М. Урок-екскурс. Методика його організації і проведення // Початкова школа. — 1998. — №12.
88. Ільченко В.Р. Методологічні основи інтеграції змісту природничонаукової освіти // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 1998 р. — №6, ч. І.
89. Ільченко О.Г. Роль технологічних знань у формуванні вмінь і навичок учнів // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 1998 р. — №6, ч. ІІ.
90. Гуз К.Ж. Інтеграція як дидактичний принцип формування природничонаукових знань учнів // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 1998 р. — №6, ч. ІІ.
91. Мащенко О.М. Роль дидактичних тезаурусів у формуванні системи знань про природу // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 1998 р. — №6, ч. ІІ.
92. Водолазська Т.В. Інтеграційний потенціал образотворчого мистецтва в початковій школі // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 1998 р. — №6, ч. ІІ.
93. Гуз К.Ж. Оздоровлення дітей на уроках серед природи під час вивчення курсу «Довкілля» // «Роль народних традицій у формуванні здорового способу життя: соціально-педагогічні проблеми» на виконання Національної програми «Діти України»: Матеріали науково-практичної конференції. — Полтава, 25-26 листопада 1998 р. — С. 38-40.
94. Клепко С.Ф. Інтегративний потенціал інформатики та комп'ютерних наук у навчальному процесі // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 1998. — №2. — С. 35-43.
95. Клепко С.Ф. Интеграция как способность к рациональности // Проблема раціональності наприкінці ХХ століття. Матеріали V-х Харківських міжнародних Сковородинських читань. — Харків. — 1998. — С. 269-271.
96. Клепко С.Ф. Філософські засади інноваційної діяльності в освіті // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Суми, 1998. — С. 23-26.
97. Клепко С.Ф. Інтеграція як естетична якість // Людина. Гармонія. Світ. Сучасні теорія та практика естетичного виховання школярів. Матеріали науково-практичної конференції. — Полтава, 1998. — С. 15-18.
98. Ільченко В.Р., Ільченко О.Г. Проблеми трудового виховання молодших школярів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. «Творча спадщина А.С. Макаренка у контексті сучасної педагогічної науки і практики». Березень 1998 р. Суми-Харків-Полтава. — С.181-184.
99. Мащенко О.М. та ін. Полтавська область: природа, населення, господарство. — Полтава: Полтавський літератор, 1998. — С. 35-41, 70-74.
100. Байбара Т.М. Бесіда на уроках природознавства // Початкова школа. — 1999. — №4.
101. Гуз К.Ж. Довкілля — предмет загальноосвітньої школи // Поч. школа. — 1999.— №10.
102. Гуз К.Ж. Дидактичний принцип формування природничонаукових знань // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 1999. — №1.
103. Гуз К.Ж. Досягнення і перспективи освітньої програми «Довкілля» // Постметодика. — 1999. — №2-3-4.
104. Гуз К.Ж., Ільченко В.Р. Освітня програма «Довкілля» в світлі сучасної філософії освіти // Світоч. — 1999. — №8.
105. Ільченко В.Р. Довкілля в 1999-2000 навчальному році // Постметодика. — 1999. — №2-3-4.
106. Ільченко В.Р. Методичні основи інтеграції змісту природничих дисциплін // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 1999. —№1.
107. Ільченко О.Г. Про технологічні знання та інтелект підростаючих поколінь // Шлях освіти. — 1999. — №3.
108. Мащенко О.М. Роль дидактичних тезаурусів у формуванні узагальнених вмінь в інтегрованих курсах з природознавства (5-6 кл.) // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 1999. — №1. — С. 155-159.
109. Мащенко О.М. Викладання «Довкілля» в 5-6 класах// Постметодика. — 1999. — №2-3-4. — С. 91-95.
110. Мащенко О.М. Дидактичні умови формування системи знань про природу у свідомості учнів 5-6 класів // Світоч. — 1999 р. — №10. — С. 42-44.
111. Водолазська Т.В. В.О. Сухомлинський про інтегративні підходи у формуванні пізнавальної активності дітей // Матеріали науково-практичної конференції «Педагогічна спадщина Сухомлинського» — Полтава, 1998.
112. Водолазська Т.В. Екологічна освіта як чинник виховання молоді //Матеріали міської науково-практичної конференції «Виховання молоді на історико-культурних традиціях рідного краю». — Полтава, 1999.
113. Гуз К.Ж. Історико-культурні традиції на уроках серед природи в інтегрованому курсі «Довкілля» // Матеріали міської науково-практичної конференції.
114. Ільченко В.Р. Освітня програма «Довкілля» — втілення педагогічних ідей славетних синів Полтавщини // Матеріали міської науково-практичної конференції «Виховання молоді на історико-культурних традиціях рідного краю». — Полтава, 1999.
115. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Природничонаукові знання учнів в освітній програмі «Довкілля» // Матеріали Всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах України". — Київ, 12-14 травня, 1999.
116. Ільченко В.Р. Реформування змісту освіти і підвищення кваліфікації педагогів // Постметодика. — №5 (31). — 2000. — С. 60-61.
117. Ільченко В.Р. Какой интелект формирует наша школа // Народное образование. — 2000. — №3. — С. 54-58.
118. Ильченко В.Р. Основные направления реформирования системы образования в Украине // Материалы Международного конкурса. Артек, 2000.
119. Водолазська Т.В. Моделювання як засіб підвищення продуктивності навчання // Постметодика. — №5 (31). — 2000. — С. 63-65.
120. Рибалко Л.М. Цілісність знань про живу природу та екологізація змісту біологічної освіти // Постметодика. — №5 (31). — 2000. — С. 68-70.
121. Гуз К.Ж. Підготовка вчителів до викладання інтегрованого курсу «Довкілля» // Постметодика. — №5 (31). — 2000. — С. 70-72.
122. Мащенко О.М. Систематизація природничо-наукових знань школярів методом дидактичних тезаурусів // Постметодика. — №5 (31). — 2000. — С. 82-84.
123. Ільченко О.Г. Особистісно-орієнтована освіта і технологізованість знань учнів початкової школи // Постметодика. — №5 (31). — 2000. — С. 84-87.
124. В.Р. Ільченко. Втілення ідей М.В. Остроградського в освітній програмі «Довкілля» // Збірник статей. «Педагогіка математики і природознавства». IV Всеукраїнські читання, присвячені пам'яті М.В. Остроградського, 4-5 жовтня 2000 р. — Полтава: ПОІПОПП, 2000. — С. 9-13.
125. Рибалко Л.М. Еколого-еволюційний підхід до формування біологічних знань учнів у світлі поглядів М.В. Остроградського // Збірник статей. «Педагогіка математики і природознавства». IV Всеукраїнські читання, присвячені пам'яті М.В. Остроградського, 4-5 жовтня 2000 р. — Полтава: ПОІПОПП, 2000. — С. 90-92.
126. Водолазська Т.В. Педагогічні ідеї М.В. Остроградського та їх втілення в освітній програмі «Довкілля» // Збірник статей. «Педагогіка математики і природознавства». IV Всеукраїнські читання, присвячені пам'яті М.В. Остроградського, 4-5 жовтня 2000р. Збірник статей. — Полтава: ПОІПОПП, 2000. — С. 96-98.
127. Гуз К.Ж. Продуктивна природничонаукова освіта як втілення ідей М.В. Остроградського. «Педагогіка математики і природознавства». IV Всеукраїнські читання, присвячені пам'яті М.В. Остроградського, 4-5 жовтня 2000 р. Збірник статей. — Полтава: ПОІПОПП, 2000. — С. 98-101.
128. Мащенко О.М. Організація навчальної діяльності учнів із систематизації знань на уроках інтегрованих курсів із природознавства в 5-6 класах // «Постметодика». — №6 (32). — 2000. — С. 19-25.
129. Ільченко В.Р. «Довкілля» — шлях до цілісності знань, цілісності мислення, цілісності душі дитини // Директор школи. — 2000. — №12.
130. Ільченко В.Р. Продуктивна освіта — психологія виробника і філософія життєтворчості // Педагогічна газета. — 2000. — №10.
131. Гуз К.Ж. Продуктивна освіта — цілісність знань, вмінь // Педагогічна газета. — 2000. — №10.
132. Ільченко О.Г. Довкілля — універсальна природна майстерня для продуктивної освіти. — 2000. — №10.
133. Рибалко Л.М. Цілісність знань про живу природу та екологізація змісту біологічної освіти // Постметодика. — 2000. — №5 (31). — С. 68-70.
134. Гуз К.Ж. Природовідповідність освітньої програми «Довкілля» // Збірник наукових праць «Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки». — Київ-Запоріжжя. — 2000. — №17. — С. 107-113.
135. Гуз К.Ж. Принципы естественнонаучного образования в програме «Довкилля» («Мой жизненный мир») // Материалы Международного конкурса. Артек, 2000.
136. Ільченко В.Р. Освітня програма «Довкілля» як напрямок реформування природничо-наукової шкільної освіти // Наукові записки. — Вип. 32., Ч. 1. — Серія: Педагогічні науки. — Кіровоград: РВЦ КДПУ, 2001. — С. 30-33.
137. Гуз К.Ж. Модель освіти «Довкілля» в аспекті продуктивності природничонаукових знань школярів // Наукові записки. — Вип. 32, Ч. 1. — Серія: Педагогічні науки. — Кіровоград: РВЦ КДПУ, 2001. — С. 91-95.
138. Ільченко О.Г. Один із напрямів реформування природничо-наукової освіти в початковій школі // Наукові записки. — Вип. 32, Ч. 1. — Серія: Педагогічні науки. — Кіровоград: РВЦ КДПУ, 2001. — С. 114-117.
139. Мащенко О.М. Моделювання як засіб цілісного засвоєння учнями природничо-наукових знань // Наукові записки. — Вип. 32, Ч. 1. — Серія: Педагогічні науки. — Кіровоград: РВЦ КДПУ, 2001. — С. 161-165.
140. Ковчин Н.А. Комплексне дослідження ефективності дидактичного процесу // Імідж сучасного педагога. — 2001. — № 3-4. — С. 15-18.
141. Гуз К.Ж. Методологічні основи експертної оцінки технології // Імідж сучасного педагога. — 2001. — № 3-4. — С. 18-23.
142. Мащенко О.М. Діагностика системності знань (на прикладі шкільної природничонаукової освіти) // Імідж сучасного педагога. — 2001. — № 3-4. — С. 57-60.
143. Ільченко О.Г. Рівні та критерії оцінювання особистісної присвоюваності (технологізованості) знань про природу учнів початкової школи // Імідж сучасного педагога. — 2001. — № 3-4. — С. 61-63.
144. Рибалко Л.М. Діагностика цілісності знань учнів про живу природу // Імідж сучасного педагога. — 2001. — № 3-4. — С. 65-68.
145. Мащенко О.М. Дидактичний тезаурус як метод систематизації знань // Матеріали звітної конференції Інституту педагогіки. — К., 2001.
146. Гуз К.Ж. Цілісність природничонаукових знань як умова їх продуктивності // Науково-методичні підходи до викладання природничих дисциплін в освітніх закладах ХХІ століття. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Полтава, 2001. — С. 23-24.
147. Ільченко В.Р. Методологічні основи екологізації природничо-наукової освіти // Науково-методичні підходи до викладання природничих дисциплін в освітніх закладах ХХІ століття. Збірник матеріалів Всеукраїнської наук.-практичної конференції. — Полтава, 2001. — С. 26-28.
148. Ільченко О.Г. Особистісно присвоєні знання про природу учнів початкової школи як умова ефективності природничонаукової освіти // Науково-методичні підходи до викладання природничих дисциплін в освітніх закладах ХХІ століття. Збірник матеріалів Всеукраїнської наук.-практичної конференції. — Полтава, 2001. — С. 28-30.
149. Рибалко Л.М. Еколого-еволюційний підхід до формування цілісних знань про живу природу // Науково-методичні підходи до викладання природничих дисциплін в освітніх закладах ХХІ століття. Збірник матеріалів Всеукраїнської наук.-практичної конференції. — Полтава, 2001. — С. 65-68.
150. Водолазська Т.В. Моделювання на уроках довкілля в початкових класах // Науково-методичні підходи до викладання природничих дисциплін в освітніх закладах ХХІ століття. Збірник матеріалів Всеукраїнської наук.-практичної конференції. — Полтава, 2001. — С. 160-161.
151. Мащенко О.М. Організація діяльності учнів під час вивчення предметів природничого циклу // Науково-методичні підходи до викладання природничих дисциплін в освітніх закладах ХХІ століття. Збірник матеріалів Всеукраїнської наук.-практичної конференції. — Полтава, 2001. — С. 254-256.
152. Рибалко Л.М. Методологічні основи наступності у формуванні цілісності знань з біології на базі інтегрованого курсу «Довкілля» // Матеріали звітної конференції Інституту педагогіки. — К., 2001.
153. Ільченко В.Р. Втілення ідей М.В. Остроградського в курсі «Довкілля» // М.В. Остроградський — видатний математик, механік і педагог. Матеріали конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження М.В. Остроградського, 26-27 вересня 2001 року. — Полтава, 2001. — С. 106-107.
154. Гуз К.Ж. Предмет довкілля як основа продуктивності природничонаукових знань учнів загальноосвітньої школи // М.В. Остроградський — видатний математик, механік і педагог. Матеріали конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження М.В. Остроградського, 26-27 вересня 2001 року. — Полтава, 2001. — С. 97-99.
155. Ільченко В.Р. Втілення ідей В.І. Вернадського в освітній програмі «Довкілля» // Постметодика. — №5-6. — 2001. — С. 57-60.
156. Ільченко О.Г. «Невелика майстерня» М.В. Остроградського — складова кабінету довкілля // М.В. Остроградський — видатний математик, механік і педагог. Матеріали конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження М.В. Остроградського, 26-27 вересня 2001 року. — Полтава, 2001. — С. 107-109.
157. Гуз К.Ж. Державний стандарт природничонаукової освіти в аспекті її цілісності // Імідж сучасного педагога. — №7-8. — 2001. — С. 36-40.
158. Рибалко Л.М. Ідеї М.В. Остроградського в реалізації сучасних принципів дидактики // Матеріали Всеукраїнських читань, присвячених пам'яті М.В. Остроградського «Педагогіка математики і природознавства». — Полтава. — 2001. — С. 29-30.
159. Ільченко В.Р. М.В. Остроградський та інтеграція змісту освіти // Матеріали Всеукраїнських читань, присвячених пам'яті М.В. Остроградського «Педагогіка математики і природознавства». — Полтава. — 2001. — С. 29-30.
160. Рибалко Л.М. Втілення ідеї еволюції при формуванні екологічного змісту біологічної освіти // Імідж сучасного педагога. — №1 (12). — С. 10-13.
161. Гуз К.Ж. «Довкілля» у вашій школі // Початкова школа. — 2002. — № 7. — С. 35-39.
162. Ільченко О.Г. «Довкілля» — в інтер'єрі школи // Початкова школа. — 2002. — № 7. — С. 43.
163. Ільченко В. Інтеграція змісту освіти та сучасні проблеми загальноосвітньої школи // Імідж сучасного педагога. — 2002. — № 2 (21). — С. 2-3.
164. Гуз К. До критеріїв оцінювання цілісності знань учнів про природу // Імідж сучасного педагога. — 2002. — № 2 (21). — С. 24-28.
165. Рибалко Л. Наступність цілісності змісту освіти природничонаукових предметів та передуючих їм інтегрованих курсів // Імідж сучасного педагога. — 2002. — № 2 (21). — С. 34-38.
166. Ільченко О. Освітнє середовище як інтегруючий фактор навчально-виховного процесу // Імідж сучасного педагога. — 2002. — № 2 (21). — С. 49-50.
167. Водолазська Т. Моделювання як метод інтеграції знань учнів початкової школи (плани-конспекти уроків довкілля в початковій школі) // Імідж сучасного педагога. — 2002. — № 2 (21). — С. 50- 54.
168. Ільченко В. Коли відмовимось від рецептів? Або про базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів і формування змісту освітніх галузей // Освіта. — 2002. — № 36. — С. 4.
169. Гуз К. Новая образовательная модель «Логика природы» («Довкілля») в учебном плане украинских школ // Народное образование. — 2002. —№ 1. — С. 131-141.
170. Гуз К. Природа учит и воспитывает // Сельская школа. — 2002. — № 6. — С. 78-82.
171. Гуз К.Ж. Цілісність знань про дійсність та школи здоров'я // Імідж сучасного педагога. — 2002. — №8-9. — С.28-32.
172. Ільченко В.Р. Освітня програма «Довкілля» як напрямок реформування природничонаукової шкільної освіти // Нива знань. — 2002. — № 2. — С. 56-61.
173. Коваленко В.С. Концептуальні основи курсу хімії в освітній програмі «Довкілля» // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Хімія». Вип. 8, 2002. — С. 29-32.
174. Коваленко В.С. Інтеграція змісту природничо-наукової освіти як засіб підвищення творчого потенціалу учнів // Нива знань. — 2002. — № 3. — С. 61-63.
175. Мащенко О.М. Дидактичний тезарус як метод синтезації знань // Зміст і технології шкільної освіти. Матеріали звітної наукової конференції Інституту педагогіки АПН України 6 березня 2001 року. — К.: Пед. думка, 2001.— С.64-65.
176. Мащенко О.М. Екологічні знання в регіональних фізико-географічних курсах освітньої програми «Довкілля» // Екологічні проблеми довкілля та шляхи їх вирішення: Зб. наук. праць. —Полтава, 2002. — С. 260-261.
177. Мащенко О.М. Формування системи екологічних знань у процесі вивчення шкільних регіональних фізико-географічних курсів // Постметодика. — 2002. — №4. — С. 46-47.
178. Мащенко О.М. Формування цілісних знань про природу при вивченні курсу «Загальне землезнавство» // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. праць. — Вінниця: Консоль, 2002. — Вип.3. — С. 257-261.
179. Ільченко В.Р. Державний Стандарт природничонаукової освіти в аспекті її цілісності // Педагогічні засади формування гуманістичних цінностей природничої освіти і її спрямованості на розвиток особистості: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Полтава, 2003.
180. Гуз К.Ж. Зміст уявлення про матерію та матеріальну єдність світу в процесі формування цілісності знань про природу учнів загальноосвітньої школи // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць. Випуск 26, Київ-Запоріжжя, 2003.
181. Гуз К.Ж. Уявлення про рух матерії в процесі формування цілісності знань про природу // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць. Випуск 27. Київ-Запоріжжя, 2003.
182. Гуз К.Ж. Модель освіти «Довкілля» в світлі ідей В.О.Сухомлинського // Імідж сучасного педагога. — 2003.— № 9(38).
183. Ільченко В.Р. Яким буде Державний стандарт освіти в аспекті її цілісності // Імідж сучасного педагога. — 2003. — №4(33).
184. Гуз К.Ж. До цілісності та продуктивності знань про природу через узагальненість і фундаментальність // Імідж сучасного педагога.— 2003. — №4(33).
185. Ільченко О.Г. Формування природничонаукової картини світу в учнів початкової школи // Імідж сучасного педагога. — 2003. — №4(33).
186. Ільченко В.Р. Досягнення і перспективи моделі освіти «Довкілля» // Роль освітньої програми «Довкілля» в формуванні особистості школяра: // Нова педагогічна думка. — 2003. — Листопад. — С. 2-4.
187. Гуз К.Ж. Цілісність змісту дошкільної та шкільної освіти // Роль освітньої програми «Довкілля» в формуванні особистості школяра: // Нова педагогічна думка. — 2003. — Листопад. — С. 4-7.
188. Ільченко О.Г. Навчальне середовище в моделі освіти «Довкілля» // Роль освітньої програми «Довкілля» в формуванні особистості школяра: // Нова педагогічна думка. — 2003. — Листопад. — С. 20-23.
189. Гуз К.Ж. Методи та форми організації навчання в процесі формування цілісності знань про природу // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць. Запоріжжя. — 2003.
190. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. «Я і Україна. Довкілля» у вашій школі // Освіта. — 27 серпня-3 вересня.
191. Ільченко В.Р. Яким буде державний стандарт освіти? // Освіта. — 12-19 лютого.
192. Ільченко В.Р. «Довкілля» у вашій школі // Сільська школа. — 2003, листопад.
193. Ільченко В.Р. Втілення ідей В.І. Вернадського в освітній програмі «Довкілля» // Ідеї В.І. Вернадського і сучасна гуманітарно-економічна освіта в контексті розвитку людства: Міжнародна науково-практична конференція. — Полтава: ПОІППО, 2003.
194. Ільченко В.Р. Формування змісту природничонаукової освіти // Природничо-наукова освіта школярів: реалії і перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції —Тернопіль. — 2003. — С. 42-44.
195. Ільченко О.Г. Природовідповідне освітнє середовище — необхідна умова природничонаукової освіти // Природничо-наукова освіта школярів: реалії і перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Тернопіль. — 2003. — С. 46-48.
196. Гуз К.Ж. Модель освіти «Довкілля» в світлі ідей Остроградського // Остроградський і методика викладання в сучасній школі: Матеріали Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених пам'яті М.В. Остроградського. — Полтава: ПОІППО, 2003.
197. Ільченко В.Р. Ідеї М.В. Остроградського в змісті освіти сучасної школи // Остроградський і методика викладання в сучасній школі: Матеріали Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених пам'яті М.В. Остроградського. — Полтава: ПОІППО. — 2003. — С. 43-46.
198. Рибалко Л.М. Наступність у формуванні цілісних знань учнів про живу природу // Нова педагогічна думка. — 2003, листопад. — С. 18-20.
199. Водолазська Т.В. Довкілля спонукає до запитань і пошуку відповіді // Нова педагогічна думка. — 2003, листопад. — С. 15-18.
200. Ковчин Н.А. Про ефективність інтегративних курсів // Нова педагогічна думка. — 2003, листопад. — С. 18-20.
201. Ільченко В.Р. Теоретичні основи формування природничонаукової картини світу // Матеріали звітної конференції інституту педагогіки АПН України. — К., 2004.
202. Гуз К.Ж. До теоретичних основ цілісності природничо-наукової освіти // Матеріали звітної конференції інституту педагогіки АПН України. — К., 2004.
203. Ільченко О.Г. Формування природничонаукової картини світу в учнів початкової школи // Матеріали звітної конференції інституту педагогіки АПН України. — К., 2004.
204. Водолазська Т.В. Моделювання як умова діалогу «теплої» та «холодної» картин світу молодших школярів // Матеріали звітної конференції інституту педагогіки АПН України. — К., 2004.
205. Рибалко Л.М. Формування природничонаукової картини світу під час вивчення біології в 7-9 класах // Матеріали звітної конференції інституту педагогіки АПН України. — К., 2004.
206. Мащенко О.М. Формування ПНКС засобами географії // Матеріали звітної конференції інституту педагогіки АПН України. — К., 2004.
207. Коваленко В.С. Формування уявлень про природничонаукову картину світу засобами шкільного курсу хімії // Матеріали звітної конференції інституту педагогіки АПН України. — К., 2004.
208. Ковчин Н.А. Розвиток мислення школярів у процесі формування природничо-наукової картини світу // Матеріали звітної конференції інституту педагогіки АПН України. — К., 2004.
209. Ільченко В.Р. Ще раз про стандарт освіти та програми для 12-річної загальноосвітньої школи // Освіта. 19-26 травня 2004 р.
210. Ільченко В.Р. Ще раз про престиж учителя. // Освіта. — № 20. — 11-19 травня 2005. — 1,0.
211. Гуз К.Ж. Вивчення довкілля як умова формування природо відповідного образу світу учня // Збірник наук. праць ПДПУ ім. В.Г. Короленка. — Випуск 6 (45). — Полтава, 2005. — Серія "Педагогічні науки". — 0,6.
212. Гуз К. Методичні основи формування цілісності знань учнів про природу // Імідж сучасного педагога. — № 3-4 (52-53). — 2005. — 1,0
213. Рибалко Л. Забезпечення наступності у формуванні цілісних знань про живу природу як умова ефективності цього процесу // Імідж сучасного педагога. — № 3-4 (52-53). — 2005. — 0,7.
214. Водолазська Т. Формування ціннісного ставлення до дійсності в учнів початкових класів // Імідж сучасного педагога. — № 3-4 (52-53). — 2005. — 0,5.
215. Ільченко О. Роль навчального середовища у цілісній природничо-науковій освіті // Імідж сучасного педагога. — № 3-4 (52-53). — 2005. — 0,6.
216. Коваленко В. Використання загальних законів та закономірностей природи як засобів інтеграції змісту шкільного курсу хімії // Імідж сучасного педагога. — № 3-4 (52-53). — 2005. — 0,5.
217. Ковчин Н.А. Психологічні основи формування цілісності природничо-наукової картини світу в учнів загальноосвітньої школи // Імідж сучасного педагога. — № 3-4 (52-53). — 2005. — 0,4.
218. Ковчин Н.А. Психологічні основи інтегрованого навчання / Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної конференції "Динаміка наукових досліджень 2005: стратегічні напрямки реформування системи освіти". — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. — 0,7.
219. Ковчин Н.А. Інтегроване навчання в галузі природознавства: психологічний аналіз / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Болонський процес: Модернізація змісту природничої освіти". — Полтава: АСМІ, 2005. — 0,25.
220. Ковчин Н.А. Психологічні аспекти інтегрованого навчання в галузі природознавства в загальноосвітній школі / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Психолого-педагогічні засади природничо-географічної та екологічної освіти: Досвід, проблеми та перспективи." — Наукові записки. — Вінниця. — № 14. — 2005. — 0,5.
221. Коваленко В.С. Інтеграція змісту природничо-наукових предметів як засіб формування цілісного світогляду учнів // Нива знань, 2004. — № 4. — 1,0.
222. Мащенко О.М. Мотивація навчальної діяльності школярів в умовах особистісно-орієнтованого навчання // Зб. наук. праць ПДПУ імені В.Г. Короленка. — Вип. 5(32). — Полтава: АСМІ, 2005. — 2,2.
223. Гуз К.Ж. Теоретичні та методичні основи формування цілісності знань учнів про природу. / Матеріали звітної наукової конференція "Зміст і технології шкільної освіти". — 2005. — 0,2.
224. Водолазська Т.В. Моделювання як засіб формування природничо-наукової картини світу в учнів початкових класів / Матеріали звітної наукової конференція Інституту педагогіки АПН України "Зміст і технології шкільної освіти". — К.: Пед. Думка, 2005. — 0,2.
225. Ільченко В.Р. Процес формування природничо-наукової картини світу / Матеріали звітної наукової конференція Інституту педагогіки АПН України "Зміст і технології шкільної освіти". — К.: Пед. Думка, 2005. — 2005. — 0,2.
226. Ільченко О.Г. Принципи формування природничо-наукової картини світу в учнів початкової школи / Матеріали звітної наукової конференція Інституту педагогіки АПН України "Зміст і технології шкільної освіти". — К.: Пед. Думка, 2005. — 0,15.
227. Коваленко В.С. Формування природничо-наукової картини світу в учнів середньої школи під час вивчення хімії / Матеріали звітної наукової конференція Інституту педагогіки АПН України "Зміст і технології шкільної освіти". — К.: Пед. Думка, 2005. — 0,15.
228. Ковчин Н.А. Психологічні аспекти формування природничо-наукової картини світу в учнів загальноосвітньої школи / Матеріали звітної наукової конференція Інституту педагогіки АПН України "Зміст і технології шкільної освіти". — К.: Пед. Думка, 2005. — 0,15.
229. Мащенко О.М. Створення цілісності природничо-наукових знань засобами географії. / Матеріали звітної наукової конференція Інституту педагогіки АПН України "Зміст і технології шкільної освіти". — К.: Пед. Думка, 2005. — 0,2.
230. Рибалко Л.М. Формування системи біологічних знань як частини природничо-наукової картини світу. / Матеріали звітної наукової конференція Інституту педагогіки АПН України "Зміст і технології шкільної освіти". — К.: Пед. Думка, 2005. — 2005. — 0,2.
231. Ковчин Н.А. Інтеграція змісту освіти: психологічні аспекти / Матеріали ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Научный потенциал мира 2005". — Дніпропетровськ. — 2005. — 0,4.
232. Мащенко О.М. Комплексний підхід до вивчення льодовиків в шкільній географії // Зб. матеріалів VII наукової конференції істфаку ПДПУ. — Полтава: АСМІ, 2005. — 0,2.
233. Мащенко О.М. Проблема фізико-географічного районування у шкільній географії // Зб. матеріалів VII наукової конференції істфаку ПДПУ. — Полтава: АСМІ, 2005. — 0,2.
234. Мащенко О.М. Цілісне вивчення карсту у шкільних фізико-географічних дисциплінах // Зб. матеріалів VII наукової конференції істфаку ПДПУ. — Полтава: АСМІ, 2005. — 0,2.
235. Мащенко О.М. Вивчення екологічних проблем Світового океану в шкільній географії // Психологічні та технічні проблеми безпеки праці життя та здоров'я людини. — Полтава: ПВІЗ, 2005. — 0,1.
236. Гуз К.Ж. Теоретичні засади створення системи підручників з освітньої галузі "Природознавство" // Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звітної наукової конференції Інституту педагогіки АПН України 3-4 квітня 2006 р. — Ч.1. — К.: Пед. думка, 2006.
237. Гуз К.Ж., Ільченко В.Р., Коваленко В.С. Професійне навчання // Зб. наук. праць за методологічним семінаром АПН України. — К.: Педпреса, 2006. — С. 118-124.
238. Ільченко В. До концепції формування змісту природознавчих курсів у профільній школі // Завуч. — № 16. — червень 2006. — С. 25-27.
239. Ільченко В.Р. Тільки освічені вільні. — Освіта. — вересень. — 2006. — 1,0.
240. Рибалко Л.М. Дидактична модель забезпечення наступності у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5-7 класів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми якості природничої педагогічної освіти" // За ред. М.В. Гриньової. — Полтава: 2006. — С. 225-228.
241. Ковчин Н.А. Соціальна компетентність як складова особистісно-орієнтованої освіти // Імідж сучасного педагога. — 2006. — № 1.
242. Ковчин Н.А. Психологічні закономірності інтегрованого навчання з природознавства // Імідж сучасного педагога. — 2006. — № 8-9.
243. Гуз К. Системотвірні чинники формування змісту природознавчих курсів профільної школи // Завуч. — № 16. — червень 2006. — С. 28-30.
244. Ільченко В., Гуз К., Коваленко В. Концептуальні основи формування інтегрованих природознавчих курсів у старшій школі // Імідж сучасного педагога. — 2006. — 1 д.а.
245. Мащенко О.М. Технологія формування цілісних знань про географічні об'єкти // Впровадження сучасних технологій навчання у шкільній, вищій, післядипломній освіті. — Полтава: ПОІППО, 2006. — С. 17-22.
246. Мащенко О.М. Концептуальні засади шкільної географічної освіти у складі освітньої галузі "Природознавство" // Впровадження сучасних технологій навчання у шкільній, вищій, післядипломній освіті. — Полтава: ПОІППО, 2006. — С. 99-112.
247. Мащенко О.М., Булава Л.М. Програма навчального курсу "Фізична географія материків і океанів" 7 кл. (після вивчення інтегрованого курсу "Довкілля") // Впровадження сучасних технологій навчання у шкільній, вищій, післядипломній освіті. — Полтава: ПОІППО, 2006. — С. 112-126.
248. Ільченко В., Гуз К. Про цілісність природничо-наукової освіти // // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми якості природничої педагогічної освіти" // За ред. М.В. Гриньової. — Полтава: 2006. — С. 38-40.
249. Ільченко В. Галузевий підхід у навчальному процесі розпочався // Імідж сучасного педагога. — 2007 — № 3 (72). — 0,5.
250. Гуз К. Теоретичні та методичні основи формування змісту освітньої галузі // Імідж сучасного педагога. — 2007. — № 3 (72). — 1,0.
251. Водолазська Т. Теоретичні та методичні основи цілісності змісту освітньої галузі "Людина і світ" // Імідж сучасного педагога. — 2007. — № 3 (72). — 0,5.
252. Рибалко Л. Педагогічні умови реалізації наступності у формуванні цілісних знань про живу природу в освітній галузі "Природознавство" // Імідж сучасного педагога. — 2007. — № 3 (72). — 1,0.
253. Ільченко О. Проектне навчання в освітній системі "Довкілля" як умова міжгалузевих зв'язків змісту освіти // Імідж сучасного педагога. — 2007. — № 3 (72). — 0.5.
254. Ковчин Н. Психологічні закономірності інтегрованого навчання з природознавства // Імідж сучасного педагога. — 2007. — № 3 (72). — 0,5.
255. Коваленко В. Загальні закони та закономірності природи як засоби інтеграції змісту природничих знань // Імідж сучасного педагога. — 2007. — № 3 (72). — 0,5.
256. Гуз К.Ж., Ільченко В.Р. Лідери в освіті // Імідж сучасного педагога. — 2007. — № 6. — 0,5.
257. Гуз К.Ж. Система підручників до освітньої галузі // Сучасний підручник. — 2007. — № 6. — 0,5.
258. Ільченко В.Р. Науково-методичне забезпечення інтегрованого навчання з природознавства в загальноосвітній школі // Матеріали звітної наукової конференції "Зміст і технології шкільної освіти". — Київ: Педагогічна думка. — 2007.— 0,25.
259. Гуз К.Ж. Загальні питання методики викладання курсу "Я і Україна. Довкілля" в початковій школі" // Матеріали звітної наукової конференції "Зміст і технології шкільної освіти". — Київ: Педагогічна думка. — 2007. — 0,25.
260. Ільченко О.Г. Основи методики викладання курсу "Я і Україна. Довкілля" в 3 класі "// Матеріали звітної наукової конференції "Зміст і технології шкільної освіти". — Київ: Педагогічна думка. — 2007.— 0,25.
261. Мащенко О.М. Основи методики викладання географічної та астрономічної складових курсу природознавства у 5-6 класах "// Матеріали звітної наукової конференції "Зміст і технології шкільної освіти". — Київ: Педагогічна думка. — 2007. — 0,25.
262. Рибалко Л.М. Методичні основи формування наступності знань про живу природу в учнів 5-7 класів "// Матеріали звітної наукової конференції "Зміст і технології шкільної освіти". — Київ: Педагогічна думка. — 2007. — 0,25.
263. Водолазська Т.В. Особливості викладання курсу "Я і Україна. Довкілля" в 1-2 класах "// Матеріали звітної наукової конференції "Зміст і технології шкільної освіти". — Київ: Педагогічна думка. — 2007. — 0,25.
264. Коваленко В.С. Пропедевтика викладання хімічних понять у курсі "Природознавство. Довкілля" у 5 класі "// Матеріали звітної наукової конференції "Зміст і технології шкільної освіти". — Київ: Педагогічна думка. — 2007. — 0,25.
265. К. Гуз, В. Ільченко Лідери в освіті // // Імідж сучасного педагога. – 2007. – № 7–8. – 1,0.
266. Ільченко В., Гуз К., В. Зелюк, А. Ляшенко, Г. Дзюбкін Проект моделі школи майбутнього "Людина і довкілля" // Імідж сучасного педагога. – 2008. – № 7–8 (86 – 87). – 1,5.
267. Ільченко В. Система навчально-методичного забезпечення освітньої галузі // Імідж сучасного педагога. – 2008. – № 5-6 (84 – 85). – 1,0.
268. Коваленко В. Закон спрямованості процесів та його використання при викладанні природничих дисциплін // Імідж сучасного педагога. – 2008. – № 5-6 (84 – 85). – 0,6.
269. Сігіда Т. Система навчально-методичного забезпечення освітньої галузі // Імідж сучасного педагога. – 2008. – № 5-6 (84 – 85). – 0,8.
270. Рибалко Л. Навчально-методичне забезпечення біологічної компоненти освітньої галузі "Природознавство" // Імідж сучасного педагога. – 2008. – № 5-6 (84 – 85). – 1,0.
271. Ільченко О.Г. Засоби навчання в курсі природознавства профільної школи // Імідж сучасного педагога. – 2008. – № 5-6 (84 – 85). – 0,7.
272. Ковчин Н.А. Наступність у впровадженні рівневої диференціації учнів за здібностями в різних типах навчальних закладів // Проблеми освіти. – 2008. – № 56. – 0,9.
273. Ковчин Н.А. Диференційоване навчання та комплексне дослідження ефективності дидактичного процесу // Вища школа. – 2008. – № 8. – 1,1.
274. Ковчин Н.А. Сучасні підходи до здійснення рівневої диференціації за здібностями учнів старшої школи // Нові технології. – 2008. – № 54. – 1,0.
275. Гуз К.Ж. Системотворні чинники формування змісту природознавчих курсів профільної школи // Профільне навчання: Досвід упровадження, інноваційні технології : Наук.-метод. посібник, Полтава: ПОІППО, 2008. – 0,6.
276. Ільченко В.Р. Формування змісту природознавчих курсів у профільній школі // Профільне навчання: Досвід упровадження, інноваційні технології : Наук.-метод. посібник, Полтава: ПОІППО, 2008. – 1,0.
277. Ляшенко А.Х. Освітня програма "Довкілля" – стратегія і тактика природовідповідного, особистісного розвитку учня // Навчально-методичний комплекс підвищення кваліфікації вчителів хімії. – Дніпропетровськ: ДОІППО. – 2008. – С. 122-143.
278. Ляшенко А.Х. Психолого-педагогічне проектування розвитку особистості учня: компететнісний підхід // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 1-2. – С. 43-45.
279. Ляшенко А., Кузміна Л. Освітня система "Довкілля як школа" – нова навчальна технологія // Початкова школа. – 2007. – № 11 (461). – С. 22-29.
280. Ляшенко А.Х. Освітянська стратегія – новий розвиток дитини // Нива знань. – 2008. – № 4. – С. 14-15.
281. Ільченко В.Р. Основні положення про ноосферу в змісті цілісної природничо-наукової освіти "Довкілля" // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення в загальноосвітній та вищій школі : міжнар. наук.-практ. конф., 7–8 лютого 2008 р. – Полтава : Друкарська майстерня, 2008. – 0,2.
282. Ільченко О.Г. Втілення екологічних ідей в освітньому середовищі сучасної школи // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення в загальноосвітній та вищій школі : міжнар. наук.-практ. конф., 7–8 лютого 2008 р. – Полтава : Друкарська майстерня, 2008. – 0,2.
283. Рибалко Л.М. Цілісний підхід до формування в учнів системи знань про живу природу // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення в загальноосвітній та вищій школі : міжнар. наук.-практ. конф., 7–8 лютого 2008 р. – Полтава : Друкарська майстерня, 2008. – 0.3.
284. Гуз К.Ж. Ідеї В.І. Вернадського в освітній системі "Довкілля" // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення в загальноосвітній та вищій школі : міжнар. наук.-практ. конф., 7–8 лютого 2008 р. – Полтава : Друкарська майстерня, 2008. – 0,3.
285. Гуз К.Ж. Методична система формування цілісності знань про природу // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі: міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 травня 2008 р. — Полтава: "Астрая", 2008. — 0,25.
286. Ільченко В.Р. Концептуальні основи формування природознавчих курсів для старшої школи // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі: міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 травня 2008 р. — Полтава: "Астрая", 2008. — 0,3.
287. Ільченко О.Г. Природовідповідне освітнє середовище гуманітаріїв // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі: міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 травня 2008 р. — Полтава: "Астрая", 2008. — 0,4.
288. Рибалко Л.М. Основи методики вивчення курсу "Біологія-7" в загальноосвітній школі // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі: міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 травня 2008 р. — Полтава: "Астрая", 2008. — 0,4.
289. Рибалко Л.М. Роль наступності у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів // Зміст і технології шкільної освіти: зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки АПН України, 4 квітня 2008 р. – Київ: Пед. думка, 2008. – 0,1.
290. Ільченко В.Р. Концептуальні основи розробки навчальних програм з інтегрованих природознавчих курсів для старшої школи // Зміст і технології шкільної освіти: зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки АПН України, 3 квітня 2008 р. – Київ: Пед. думка, 2008 – 0,1.
291. Ільченко О.Г. Природовідповідне освітнєсередовище учня початкових класів // Зміст і технології шкільної освіти: зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки АПН України, 4 квітня 2008 р. – Київ: Пед. думка, 2008. – 0,1.
292. Гуз К.Ж. Особливості вивчення курсу "Я і Україна. Довкілля" у 1-4 класах // Зміст і технології шкільної освіти: зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки АПН України, 4 квітня 2008 р. – Київ: Пед. думка, 2008. – 0,1.
293. Коваленко В.С. Науково-методичне забезпечення інтеграції змісту природознавства в середній школі (хімічна складова) // Зміст і технології шкільної освіти: зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки АПН України, 4 квітня 2008 р. – Київ: Пед. думка, 2008. – 0,1.
294. Гуз К.Ж. Взаємозв'язок компетентності майбутнього фахівця та його образу світу / К.Ж. Гуз, В.Р. Ільченко // Реалізація європейського досвіду компететнісного підходу у вищій школі України : зб. наук. праць, Київ : Педагогічна думка, 2009. – 1,0.
295. Гуз К.Ж. "Природознавство" – предмет профільної школи / К.Ж. Гуз, В.Р. Ільченко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін., Запоріжжя. – 2009. – Вип.. 54. – 1,0.
296. Гуз К.Ж. Розумове вихання у профільній школі / К.Ж. Гуз // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін., Запоріжжя. – 2009. – Вип. 53. – 0,8.
297. Сігіда Т.В. Психолого-педагогічні основи використання художніх образів на уроках природознавчих дисциплін в гуманітарних класах профільної школи / Т.В. Сігіда // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін., Запоріжжя. – 2009. – Вип. 55. – 0,6.
298. Рибалко Л.М. Еколого-еволюційний підхід як методологія пізнання цілісності живої природи / Л.М. Рибалко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя. – 2009. – Вип. 54. – 0,8.
299. Рибалко Л.М. Основи методики формування цілісних знань про живу природу / Л.М. Рибалко // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 2-3 (91-92). – 0,8.
300. Рибалко Л.М. Основи методики викладання біологічної компоненти інтегрованого курсу "Природознавство" в основній та профільній школах / Л.М. Рибалко // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 4 (93). – 1,0.
301. Гуз К.Ж. Цілісність знань про природу – основна якість природничо-наукової освіти учнів профільної школи / К.Ж. Гуз // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 1 (90). – 1,0.
302. Сігіда Т.В. Художній образ як невід'ємна складова образу світу учня / Т.В. Сігіда // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 1 (90). – 0,6.
303. Ільченко О.Г. Кабінет природознавства як умова забезпечення засобами навчання природничих дисциплін / О.Г. Ільченко // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 4 (93). – 0,7.
304. Бородай П.С. Особливості підготовки вчителів природознавства до викладання хімічної складової предмету природознавство у загальноосвітній школі / П.С. Бородай // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 4 (93). – 0,4.
305. Гуз К.Ж. Методологічні основи формування змісту освіти та підготовки майбутніх вчителів інтегрованих курсів / К.Ж. Гуз // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 4 (93). – 0,6.
306. Сігіда Т.В. Методологічні основи підготовки вчителів природознавства до використання знань з предметів інших освітніх галузей в навчальному процесі / Т.В. Сігіда // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 4 (93). – 0,7.
307. Ільченко В.Р. Цілісність змісту освіти як умова вирішення сьогоденних суспільних проблем / В.Р. Ільченко // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 4 (93). – 0,8.
308. Коваленко В.С. Інтеграція природничо-наукових знань як умова досягнень нанотехнологій / В.С. Коваленко // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 4 (93). – 0,7.
309. Ільченко В.Р Структура та зміст підручника з природознавства для 10 класу профільної школи / В.Р. Ільченко // Зміст і технології шкільної освіти : зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки АПН України, 3 квітн. 2009 р. – Київ : Пед. думка, 2009. – 0,2.
310. Рибалко Л.М. Структура і зміст біологічної компоненти підручника "Природознавство-10" для профільної школи / Л.М. Рибалко // Зміст і технології шкільної освіти : зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки АПН України, 3 квітн. 2009 р. – Київ : Пед. думка, 2009. – 0,2.
311. Коваленко В.С. Хімічна складова інтегрованого курсу "Природознавство" для профільної школи / В.С. Коваленко // Зміст і технології шкільної освіти : зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки АПН України, – Київ : Пед. думка, 2009. – 0,2.
312. Ільченко О.Г. Природо відповідність навчального середовища учнів профільної школи / О.Г. Ільченко // Зміст і технології шкільної освіти : зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : Пед. думка, 2009. – 0,2.
313. Гуз К.Ж. Структура та зміст методичного посібника "Концепції та методичні моделі природознавства у профільній школі" / К.Ж. Гуз // Зміст і технології шкільної освіти : зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : Пед. думка, 2009. – 0,2.
314. Сігіда Т.В. Педагогічні основи використання літературних творів у підручнику "Природознавство" для 10 класу / Т.В. Сігіда // Зміст і технології шкільної освіти : зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки АПН України, 4 квітня 2008 р. – Київ : Пед. думка, 2008. – 0,1.
315. Гуз К.Ж. Методична система формування цілісності знань про природу / К.Ж. Гуз // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі : міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 черв. 2009 р. – Полтава : Астрая, 2009. – 0,15.
316. Ільченко В.Р. Самостійна робота учнів як метод навчання / В.Р. Ільченко // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі : міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 черв. 2009 р. – Полтава : Астрая, 2009. – 0,2.
317. Ільченко О.Г. Роль навчального середовища у формуванні образу світу учня / О.Г. Ільченко // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі : міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 черв. 2009 р. – Полтава : Астрая, 2009. – 0,15.
318. Рибалко Л.М. Технологія впровадження методики формування цілісних знань про живу природу в загальноосвітній школі / Л.М. Рибалко // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі : міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 черв. 2009 р. – Полтава : Астрая, 2009. – 0,2.
319. Сігіда Т.В. Міжгалузева інтеграція як засіб формування цілісного світогляду, цілісного образу світу / Т.В. Сігіда // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі : міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 черв. 2009 р. – Полтава : Астрая, 2009. – 0,2.
320. Ільченко В.Р. «Випереджальні організатори» знань у модульно-заліковій системі підручника «Природознавство-10» // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / відп. ред. М.В. Гриньова. – Полтава : АСМІ, 2010. – Вип. 7. – 1,0.
321. Ільченко О.Г. Організація кабінету природознавства // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / відп. ред. М.В. Гриньова. – Полтава : АСМІ, 2010. – Вип. 7. – 1,0.
322. Рибалко Л. Моделювання цілісних знань про живу природу // Біологія і хімія в школі. – 2010. – № 3. – 1,0.
323. Рибалко Л. Педагогічні основи формування в учнів цілісності знань про живу природу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2010. – № 1. – 1,0.
324. Рибалко Л.М. Проектування життєствердної технології навчання у інтегрованому курсі «Природознавство» для учнів 10-12 класів // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / відп. ред. М.В. Гриньова. – Полтава : АСМІ, 2010. – Вип. 7. – 1,0.
325. Гуз К.Ж. Образ світу як вихідний пункт і результат пізнавального процесу у позашкільній освіті // Культура здорового способу життя та екологічне виховання як складові змісту позашкільної освіти : міжнар. наук.-практ. конф., 25-27 травня 2010 р. – Полтава ТОВ «Техсервіс», 2010. – 0,5.
326. Ільченко В.Р. Впровадження новітніх педагогічних технологій в практику діяльності позашкільних навчальних закладів // Культура здорового способу життя та екологічне виховання як складові змісту позашкільної освіти : міжнар. наук.-практ. конф., 25-27 травня 2010 р. – Полтава ТОВ «Техсервіс», 2010. – 0,5.
327. Ільченко О.Г. Роль позашкільної освіти в підвищенні ефективності навчального середовища учня // Культура здорового способу життя та екологічне виховання як складові змісту позашкільної освіти : міжнар. наук.-практ. конф., 25-27 травня 2010 р. – Полтава ТОВ «Техсервіс», 2010. – 0,5.
328. Нечипоренко В.М. Виховання творчих здібностей школярів у позашкільний час // Культура здорового способу життя та екологічне виховання як складові змісту позашкільної освіти : міжнар. наук.-практ. конф., 25-27 травня 2010 р. – Полтава ТОВ «Техсервіс», 2010. – 0,5.
329. Рибалко Л.М. Форми організації навчання, які сприяють формуванню емоційно-ціннісного ставлення до природи в учнівської молоді // Культура здорового способу життя та екологічне виховання як складові змісту позашкільної освіти : міжнар. наук.-практ. конф., 25-27 травня 2010 р. – Полтава ТОВ «Техсервіс», 2010. – 0,5.
330. Сігіда Т.В. Формування еколого-естетичного образу природи як необхідна умова екологічного виховання учнів // Культура здорового способу життя та екологічне виховання як складові змісту позашкільної освіти : міжнар. наук.-практ. конф., 25-27 травня 2010 р. – Полтава ТОВ «Техсервіс», 2010. – 0,5.
331. Ільченко О.Г. Кабінет природознавства в старшій школі // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред..) та ін. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 11 (65). – С. 160-163.
332. Сігіда Т.В. Урахування особливостей мислення учнів гуманітарного профілю старших класів при викладанні предметів природознавчого циклу // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред..) та ін.. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 11 (65). – С. 173-179.
333. Рибалко Л.М. Біологічна компонента як складова цілісної природничо-наукової освіти // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред..) та ін.. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 11 (64). – С. 1101-108.
334. Гуз К.Ж. Базовий предмет старшої школи // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред..) та ін.. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 11 (64). – С. 149-154.
335. Гуз К.Ж. Методичні моделі природознавства у профільній школі // Зміст і технології шкільної освіти : зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : Пед. думка, 2010. – 0,15.
336. Ільченко В.Р. Зміст і структура природничо-фізичного модуля підручника «Природознавтсво-10» // Зміст і технології шкільної освіти : зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : Пед. думка, 2010. – 0,3.
337. Ільченко О.Г. Кабінет природознавства як складова освітнього середовища // Зміст і технології шкільної освіти : зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : Пед. думка, 2010. – 0,25.
338. Коваленко В.С., Ляшенко А.Х. Зміст і структура природничо-хімічного модуля підручника «Природознавство-10» // Зміст і технології шкільної освіти : зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : Пед. думка, 2010. – 0,25.
339. Нечипоренко В.М. Основи комп'ютеризації навчального процесу з курсу «Природознавство-10» у профільній школі // Зміст і технології шкільної освіти : зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : Пед. думка, 2010. – 0,15.
340. Рибалко Л.М. Особливості змісту навчання природничо-біологічного модуля підручника «Природознавство-10» // Зміст і технології шкільної освіти : зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : Пед. думка, 2010. – 0,2.
341. Сігіда Т.В. Психолого-педагогічні основи використання гуманітарних знань на уроках природознавчих дисциплін в гуманітарних класах профільної школи // Зміст і технології шкільної освіти : зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : Пед. думка, 2010. – 0,15.
342. Гуз К.Ж. Підручник як складова дослідницького навчального середовища / К.Ж. Гуз // Постметодика. – 2010. – № 5 (96). – С. 38-41.
343. Гуз К.Ж. Зміст освіти педтехнології «Довкілля» / К.Ж. Гуз // Теоретичні та методичні основи організації здоров'язбережувального навчального середовища загальноосвітньої школи та ВНЗ : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 14 квітня 2011 р. – Полтава : Довкілля-К, 2011. – С. 45-48.
344. Ільченко В.Р. Дидактичні умови здоров'язбережувального навчального середовища / В.Р. Ільченко // Теоретичні та методичні основи організації здоров'язбережувального навчального середовища загальноосвітньої школи та ВНЗ : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 14 квітня 2011 р. – Полтава : Довкілля-К, 2011. – С. 6-17.
345. Ильченко В.Р. Модернизация содержания образования как национальная проблема / В.Р. Ильченко, К.Ж. Гуз // Педагогика. – 2011. – № 4. – С. 3-8.
346. Ільченко О.Г. Організація кабінету природознавства у контексті цілісності вивчення природи / О.Г. Ільченко // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 трав. 2011 р. / Полтавський нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2011. – С. 137-140.
347. Ільченко В.Р. Принципи природничо-наукової освіти в програмі «Довкілля» / В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуз, О.Г. Ільченко // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 трав. 2011 р. / Полтавський нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2011. – С. 67-70.
348. Ільченко О.Г. Система кабінетів з природознавства як складова навчального середовища загальноосвітньої школи / О.Г. Ільченко // Теоретичні та методичні основи організації здоров'язбережувального навчального середовища загальноосвітньої школи та ВНЗ : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 14 квітня 2011 р. – Полтава : Довкілля-К, 2011. – С. 87-95.
349. Ільченко О.Г. Умови дослідницької діяльності учнів у навчальному середовищі / О.Г. Ільченко // Постметодика. – 2010. – № 5. – С. 31-34.
350. Коваленко В.С. Використання загальних законів і закономірностей природи при створенні підручників з природничих дисциплін для старшої школи / В.С. Коваленко, А.Х. Ляшенко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. – Київ: Пед. думка, 2011. – Вип. 11. – С. 245-251.
351. Коваленко В.С. Хімічна складова інтегруючого підручника «Природознавство» для 10-11 класів / В.С. Коваленко, А.Х. Ляшенко // Нива знань. – 2011.– № 4. – С. 6-11.
352. Нечипоренко В.М. Інформаційний простір як складова навчального середовища / В.М. Нечипоренко // Постметодика. – 2010. – № 5 (96). – С. 48-52.
353. Рибалко Л.М. Еколого-еволюційний підхід до інтеграції знань про живу природу // Біологія і хімія в школі. – 2011. – № 3. – С. 40-43.
354. Рибалко Л.М. Інтегративний потенціал системи біологічних знань / Л.М. Рибалко // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 трав. 2011 р. / Полтавський нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2011. – 178-180.
355. Рибалко Л.М. Концептуальні засади створення системи підручників з біології освітньої технології «Довкілля» // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. – Київ: Пед. думка, 2011. – Вип. 11. – С. 263-269.
356. Рибалко Л.М. Складові здоров'язбережувального навчального середовища в умовах інтегрованого навчання / Л.М. Рибалко // Теоретичні та методичні основи організації здоров'язбережувального навчального середовища загальноосвітньої школи та ВНЗ : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 14 квітня 2011 р. – Полтава : Довкілля-К, 2011. – С. 96-105.
357. Рибалко Л.М. Сучасні підходи до визначення поняття «навчальне середовище» / Л.М. Рибалко // Постметодика. – 2010. – № 5 (96). – С. 41-45.
358. Сігіда Т.В. Інтеграція предметів різних освітніх галузей / Т.В. Сігіда // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 трав. 2011 р. / Полтавський нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2011. – С. 182-184.
359. Сігіда Т.В. Критерії доцільності використання гуманітарних знань у змісті природничої освіти // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 1 (110). – С. 14-18.
360. Сігіда Т.В. Ознаки природовідповідного навчального середовища для формування механізму іншомовного мовлення / Т.В. Сігіда // Теоретичні та методичні основи організації здоров'язбережувального навчального середовища загальноосвітньої школи та ВНЗ : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 14 квітня 2011 р. – Полтава : Довкілля-К, 2011. – С. 204-210.
361. Сігіда Т.В. Орієнтація навчального середовища на формування особистості з цілісним мисленням / Т.В. Сігіда // Постметодика. – 2010. – № 5 (96). – С. 34-38.
362. Сігіда Т.В. Стратегія створення підручника як компонента науково-методичного забезпечення цілісного змісту освіти / Т.В. Сігіда // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. – Київ: Пед. думка, 2011. – Вип. 11. – С. 73-79.
363. Гуз К.Ж. Ефективність теоретико-методичних засад інтегрованого вивчення природознавства у профільній школі / К.Ж. Гуз // Зміст і технології шкільної освіти : зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки НАПН України, 7 квітня 2011 р. — К.: Пед. думка, 2011. – 0,15.
364. Ільченко В.Р. Про результати експериментальної перевірки моделей вивчення природознавства у профільній школі / В.Р. Ільченко // Зміст і технології шкільної освіти : зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки НАПН України, 7 квітня 2011 р. — К.: Пед. думка, 2011. – 0,15.
365. Ільченко О.Г. Результати експериментальної перевірки навчального середовища учнів природничо-наукової освіти профільної школи / О.Г. Ільченко // Зміст і технології шкільної освіти : зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки НАПН України, 7 квітня 2011 р. — К.: Пед. думка, 2011. – 0,15.
366. Ляшенко А.Х. Проект школи майбутнього «Людина і довкілля як випереджаюча освіта для стійкого розвитку суспільства» : матеріали обл. наук.-практ. конф. / 14 квітня 2011р. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 134-136.
367. Нечипоренко В.М. Психолого-педагогічні основи використання засобів нових інформаційних технологій в освіті / В.М. Нечипоренко // зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки НАПН України, 7 квітня 2011 р. — К.: Пед. думка, 2011. – 0,1.
368. Рибалко Л.М. Про результати експериментальної перевірки ефективності розробленої біологічної компоненти підручника «Природознавство-10» / Л.М. Рибалко // Зміст і технології шкільної освіти: зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки НАПН України, 7 квітня 2011 р. — К.: Пед. думка, 2011. – 0,15.
369. Сігіда Т.В. Особливості використання гуманітарних знань під час засвоєння змісту природничої освіти / Т.В. Сігіда // зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки НАПН України, 7 квітня 2011 р. — К.: Пед. думка, 2011. – 0,1.
370. Голота О. В. Про наступність під час вивчення довкілля в початковій і основній школі / О. В. Голота // Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. «Інтеграція змісту освіти на засадах освіти для сталого розвитку», 26 квітня 2012 р. – Полтава : ПОІППО, 2012. – Вип. 4. – С. 318-320.
371. Гуз К. Ж. Методичні підходи до впровадження в шкільну освіту засад освіти для сталого розвитку / К. Ж. Гуз // Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. «Інтеграція змісту освіти на засадах освіти для сталого розвитку», 26 квітня 2012 р. – Полтава : ПОІППО, 2012. – Вип. 4. – С. 73-81.
372. Гуз К. Ж. Система підручників з предметів природничого циклу як умова формування цілісності знань про природу та природничої компетентності учнів [Текст] / К. Ж. Гуз // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2012. – Вип. 12. – 784 с. – С. 84–90.
373. Гуз К. Ж. Формування життєствердного образу світу як умова розвитку творчої особистості / К.Ж. Гуз // Нива наукових знань : наук.-метод. журнал за матеріалами ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Креативна освіта як умова розвитку творчої особистості», 15 грудня 2011 р. – Дніпропетровськ : «Акцент-ПП», 2012. – С. 111-115.
374. Ільченко В. Р. Еволюція ідей освіти для сталого розвитку / В. Р. Ільченко // Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. «Інтеграція змісту освіти на засадах освіти для сталого розвитку», 26 квітня 2012 р. – Полтава : ПОІППО, 2012. – Вип. 4. – С. 20-31.
375. Ільченко В. Підготовка вчителів природничого циклу предметів до втілення в навчальному процесі інноваційних ідей / В. Ільченко, К. Гуз // Зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальність проблеми підготовки вчителів природничо-наукових дисциплін для сучасної загальноосвітньої школи», 18-19 жовтня 2012 р. – Умань : УДПУ імені П. Тичини, 2012. – С.
376. Ільченко В. Р. Модернізація змісту загальної середньої та початкової освіти України на засадах освіти для сталого розвитку / В. Р. Ільченко // Постметодика. – 2012. – № 5. – С. 3-8.
377. Ільченко В. Р. Формування життєствердного образу світу учнів як мета впровадження системи шкільних підручників [Текст] / В. Р. Ільченко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2012. – Вип. 12. – 784 с. – С. 389–394.
378. Ільченко В. Р. Цілісна освіта «Довкілля» як варіант складової освіти для сталого розвитку / В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз // Педагогічна і психологічна науки в Україні: зб. наук. пр. в 5 т. – Т. 3 : загальна середня освіта. – К.: Педагогічна думка, 2012. – С. 137-148.
379. Ільченко В. Р. Освітня технологія «Довкілля» – цілісна освіта освіта для розвитку творчої особистості / В. Р. Ільченко // Нива наукових знань : наук.-метод. журнал за матеріалами ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Креативна освіта як умова розвитку творчої особистості», 15 грудня 2011 р. – Дніпропетровськ : «Акцент-ПП», 2012. – С. 23-26.
380. Ільченко О. Г. Дослідницьке навчальне середовище як умова формування творчої особистості / О. Г. Ільченко // Нива наукових знань : наук.-метод. журнал за матеріалами ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Креативна освіта як умова розвитку творчої особистості», 15 грудня 2011 р. – Дніпропетровськ : «Акцент-ПП», 2012. – С. 289-291.
381. Ільченко О. Г. Технологізація знань у підручниках для початкової школи [Текст] / О. Г. Ільченко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2012. – Вип. 12. – 784 с. – С. 394–400.
382. Ільченко О. Г. Проектування навчального середовища освіти для сталого розвитку / О. Г. Ільченко // Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. «Інтеграція змісту освіти на засадах освіти для сталого розвитку», 26 квітня 2012 р. – Полтава : ПОІППО, 2012. Вип. 4. – С. 155-171.
383. Ляшенко А. Х. З досвіду впровадження випереджальної освіти для сталого розвитку в Дніпровській школі Дніпропетровської області / А.Х. Ляшенко // Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. «Інтеграція змісту освіти на засадах освіти для сталого розвитку», 26 квітня 2012 р. – Полтава : ПОІППО, 2012. – Вип. 4. – С. 126-131.
384. Нечипоренко В. М. Основи використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній галузі «Природознавство» основної школи / В. М. Нечипоренко // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., ХІХ Каришинські читання, 17-18 травня 2012 р. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка / За заг. ред.. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2012. – С. 315-317.
385. Нечипоренко В. М. Формування креативного освітнього середовища на основі інформаційно-комунікаційних технологій / В. М. Нечипоренко // Нива наукових знань : наук.-метод. журнал за матеріалами ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Креативна освіта як умова розвитку творчої особистості», 15 грудня 2011 р. – Дніпропетровськ : «Акцент-ПП», 2012. – С. 234-237.
386. Рибалко Л. До проблеми інтеграції змісту природничо-наукової освіти на основі еколого-еволюційного підходу // Ліна Рибалко // Инновационные технологии в образовании : сб. научн. тр., – Ялта : РВВ КГУ, 2012. – Вып. № 11. – С. 233–244.
387. Рибалко Л.М. Еколого-еволюційний підхід до вивчення біорізноманіття як методична основа цілісного розуміння природи / Л. М. Рибалко // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., ХІХ Каришинські читання, 17-18 травня 2012 р. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка / За заг. ред.. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2012. – С. 407-410.
388. Рибалко Л. М. Значення еколого-еволюційного підходу у вивченні біології в школі / Л. М. Рибалко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 16. «Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики» : зб. наук. праць (ред. кол. Н.В. Гузій (відпов. ред.). – вип. 15 (25). – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 213-216.
389. Рибалко Л. М. Педагогічні умови інтеграції змісут природничо-наукової освіти на основі еколого-еволюційного підходу / Л. М. Рибалко // Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. «Інтеграція змісту освіти на засадах освіти для сталого розвитку», 26 квітня 2012 р. – Полтава : ПОІППО, 2012. – Вип. 4. – С. 161-171.
390. Рибалко Л. М. Реалізація еколого-еволюційного підходу в підручниках з предметів природничого циклу основної школи [Текст] / Л. М. Рибалко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2012. – Вип. 12. – 784 с. – С. 662–669.
391. Рибалко Л. М. Розвиток творчої особистості в умовах предметно-інтегративної системи вивчення предметів природничого циклу / Л. М. Рибалко // Нива наукових знань : наук.-метод. журнал за матеріалами ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Креативна освіта як умова розвитку творчої особистості», 15 грудня 2011 р. – Дніпропетровськ : «Акцент-ПП», 2012. – С. 278-280.
392. Рибалко Л. Сучасні підходи до розв'язання проблеми інтеграції змісту природничо-наукової освіти / Л.М. Рибалко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : Сум ПДПУ імені А.С. Макаренка, 2012. – № 5 (23). – С. 105-111.
393. Сігіда Т. В. Гуманітаризація природничої освіти в підручниках як реалізація компетентнісного підходу на засадах освіти для сталого розвитку [Текст] / Т. В. Сігіда // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2012. – Вип. 12. – 784 с. – С. 221–228.
394. Сігіда Т. В. Креативність мислення як ознака інтегративного мислення / Т. В. Сігіда // Нива наукових знань : наук.-метод. журнал за матеріалами ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Креативна освіта як умова розвитку творчої особистості», 15 грудня 2011 р. – Дніпропетровськ : «Акцент-ПП», 2012. – С. 280-283.
395. Сігіда Т. В. Психолого-педагогічні основи використання гуманітарних знань при викладанні предметів природознавчих дисциплін / Т. В. Сігіда // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., ХІХ Каришинські читання, 17-18 травня 2012 р. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка / За заг. ред.. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2012. – С. 191-193.
396. Сігіда Т. В. Структура та зміст гуманітарного компоненту «образу природи» учня основної школи / Т. В. Сігіда // Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. «Інтеграція змісту освіти на засадах освіти для сталого розвитку», 26 квітня 2012 р. – Полтава : ПОІППО, 2012. – Вип. 4. – С. 180-189.
397. Гуз К. Ж. Методична система формування цілісних знань про природу / К. Ж. Гуз // Анот. результати наук.-дослід. роботи Ін-ту педагогіки НАПН України за 2011 рік : інформ. вид. – К. : Інститут педагогіки, 2012. – С. 272-273.
398. Ільченко В. Р. Екологічний реалізм як методологічна основа сучасної освіти / В. Р. Ільченко, К.Ж. Гуз // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: наук.-метод. журнал за матеріалами Чернівецької регіонал. наук.-практ. конф. «Стратегічні орієнтири розвитку неперервної екологічної освіти, 22-23 берез. 2012 р. / Чернівецька облдержадміністрація. – Чернівці, 2012. – С. 84-86.
399. Ільченко В. Р. Концепція цілісної природничо-наукової освіти для профільної школи / В. Р. Ільченко // Анот. результати наук.-дослід. роботи Ін-ту педагогіки НАПН України за 2011 рік : інформ. вид. – К. : Інститут педагогіки, 2012. – С. 271-272.
400. Ільченко Віра. Ідеї фундаменталізації в еволюції змісту вітчизняної освіти [Текст] / Віра Ільченко // Дидактика: теорія і практика. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема» : зб. наук. праць / [вступ. ст., ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 264 с. – С. 10–12.
401. Ільченко В. Р. Освітня технологія «Довкілля» – цілісна освіта для сталого розвитку / В. Р. Ільченко // Модернізація освіти для сталого розвитку: зб. наук. пр. за матеріалами IІ Всеукр. відеоконф., 15 грудн. 2011 р. / Рівненський ОІППО. – Рівне, 2012. – С. 45-46.
402. Ільченко О. Г. Матеріальна база екологічної освіти / О. Г. Ільченко // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: наук.-метод. журнал за матеріалами Чернівецької регіонал. наук.-практ. конф. «Стратегічні орієнтири розвитку неперервної екологічної освіти», 22-23 берез. 2012 р. / Чернівецька облдержадміністрація. – Чернівці, 2012. – С. 84-86.
403. Ільченко О. Г. Структура природо відповідного «навчального середовища» / О. Г. Ільченко // Анот. результати наук.-дослід. роботи Ін-ту педагогіки НАПН України за 2011 рік : інформ. вид. – К. : Інститут педагогіки, 2012. – С. 273-274.
404. Ляшенко А. Х. Психолого-педагогічні основи наступності цілісності знань про природу в учнів профільної школи / А. Х. Ляшенко // Анот. результати наук.-дослід. роботи Ін-ту педагогіки НАПН України за 2011 рік : інформ. вид. – К. : Інститут педагогіки, 2012. – С. 279-280.
405. Нечипоренко В. М. Використання екологічних знань у шкільному курсів хімії / В. М. Нечипоренко // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: наук.-метод. журнал за матеріалами Чернівецької регіонал. наук.-практ. конф. «Стратегічні орієнтири розвитку неперервної екологічної освіти», 22-23 берез. 2012 р. / Чернівецька облдержадміністрація. – Чернівці, 2012. – С. 118-119.
406. Нечипоренко В. М. Інформаційно-комунікаційні технології на уроках природознавства / В. М. Нечипоренко // Анот. результати наук.-дослід. роботи Ін-ту педагогіки НАПН України за 2011 рік : інформ. вид. – К. : Інститут педагогіки, 2012. – С. 278-279.
407. Нечипоренко В. М. Основи використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній галузі «Природознавство» основної школи / В. М. Нечипоренко // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 трав. 2012 р. / Полтавський нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2012. – С. 315-317.
408. Рибалко Л. М. Біологічна компонента цілісної природничо-наукової освіти профільної школи / Л. М. Рибалко // Анот. результати наук.-дослід. роботи Ін-ту педагогіки НАПН України за 2011 рік : інформ. вид. – К. : Інститут педагогіки, 2012. – С. 275-276.
409. Рибалко Л. М. Еколого-еволюційний підхід до вивчення біорізноманіття як методична основа цілісного розуміння природи / Л. М. Рибалко // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 трав. 2012 р. / Полтавський нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2012. – С. 407-410.
410. Рибалко Л. М. Екологізація змісту природничонаукової освіти – результат застосування еколого-еволюційного підходу / Л. М. Рибалко // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: наук.-метод. журнал за матеріалами Чернівецької регіонал. наук.-практ. конф. «Стратегічні орієнтири розвитку неперервної екологічної освіти», 22-23 берез. 2012 р. / Чернівецька облдержадміністрація. – Чернівці, 2012. – С. 156-157.
411. Рыбалко Л. Н. Формирование целостного мировоззрения учащихся с помощью эколого-эволюционного подхода к естественнонаучному образованию /Л. Н. Рыбалко // Традиции гуманизации в образовании : сб. научн. тр. За материалами II Международной научн.-практ. конф., 21 июня 2012 г. – Москва – Семпреанте – Смоленск : Ассоциация XXI век : ИСМО РАО, 2012. – С. 47-49.
412. Рибалко Ліна. Фундаменталізація природничо-наукової освіти з позицій еколого-еволюційного підходу [Текст] / Ліна Рибалко // Дидактика: теорія і практика. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема» : зб. наук. праць / [вступ. ст., ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 264 с. – С. 109–111.
413. Сігіда Т. В. Екологічна освіта як складова освіти для сталого розвитку / Т. В. Сігіда // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: наук.-метод. журнал за матеріалами Чернівецької регіонал. наук.-практ. конф. «Стратегічні орієнтири розвитку неперервної екологічної освіти», 22-23 берез. 2012 р. / Чернівецька облдержадміністрація. – Чернівці, 2012. – С. 162-164.
414. Сігіда Т. В. Інтеграція гуманітарних і природничих знань на уроках природознавства у профільній школі / Т. В. Сігіда // Анот. результати наук.-дослід. роботи Ін-ту педагогіки НАПН України за 2011 рік : інформ. вид. – К. : Інститут педагогіки, 2012. – С. 276-277.
415. Сігіда Т. В. Психолого-педагогічні основи використання гуманітарних знань при викладанні предметів природознавчих дисциплін / Т. В. Сігіда // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 трав. 2012 р. / Полтавський нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2012. – С. 191-193.
416. Сігіда Тетяна. Фундаментальні поняття природничої освіти у світлі її гуманітаризації [Текст] / Тетяна Сігіда // Дидактика: теорія і практика. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема» : зб. наук. праць / [вступ. ст., ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 264 с. – С. 117–119.
417. Голота О.В. Особливості формування природничо-наукової компетентності під час вивчення об'єктів і явищ природи учнями у позаурочний час / О. В. Голота // Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць / [ред. кол., головн. ред. В.Р. Ільченко]. – Полтава : ПОІППО, 2013. – Вип. 5. – С. 246-250.
418. Гринюк О.С. Проектна діяльність дітей підліткового віку як метод інтеграції змісту біологічного компонента природничо-наукової освіти основної школи / О. С. Гринюк // Навчально-дослідницька діяльність дітей: особливості організації, психолого-дидактичний супровід, досвід роботи, перспективи: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 16-17 квітня 2013 р. – Кіровоград : КОІППО, 2013. – Вип. 5. – С. 234-239.
419. Гринюк О.С. Реалізація міжпредметних зв'язків засобами шкільного підручника біології / О. С. Гринюк // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; головн. ред. О.М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2013. – Вип. 13. – С.
420. Гринюк О.С. Формування природничої компетентності учнів в умовах інтеграції змісту біологічного компонента цілісної природничо-наукової освіти / О.С. Гринюк // Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць / [ред. кол., головн. ред. В.Р. Ільченко] – Полтава : ПОІППО, 2013. – Вип. 5. – С. 190-196.
421. Гуз К. Ж. Методична система викладання компетентнісної моделі змісту освітньої галузі / К. Ж. Гуз // Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць / [ред. кол., головн. ред. В.Р. Ільченко] – Полтава : ПОІППО, 2013. – Вип. 5. – С. 47-55.
422. Гуз К.Ж. Вплив ступеня абстракції підручника на інтелектуальний розвиток учнів / К.Ж. Гуз // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; головн. ред. О.М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2013. – Вип. 13. – С.
423. Ільченко В.Р. Компетентнісна модель освітньої галузі як напрям до ефективної та справедливої освіти / В. Р. Ільченко // Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць / [ред. кол., головн. ред. В.Р. Ільченко] – Полтава : ПОІППО, 2013. – Вип. 5. – С. 18-24.
424. Ільченко В. Ідеї А. С. Макаренка в світлі засад освітньої моделі «Довкілля» — як варіанта освіти для сталого розвитку / В.Р. Ільченко, К. Гуз // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. Випуск 11. – С. 58-62.
425. Ільченко В.Р. Підручник з природознавства для 5 класу як основа втілення ідей освіти для сталого розвитку в предметах освітньої галузі «природознавство» / В.Р. Ільченко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. / [ред. кол.; головн. ред. О.М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2013. – Вип. 13. – С.
426. Ільченко О.Г. Навчальне середовище компетентнісної моделі освітньої галузі «Природознавство» / О.Г. Ільченко // Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць / [ред. кол., головн. ред. В.Р. Ільченко] – Полтава : ПОІППО, 2013. Вип. 5. – С. 155-160.
427. Ільченко О.Г. Підручники природничого циклу як складова дослідницького навчального середовища / О.Г. Ільченко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; головн. ред. О.М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2013. – Вип. 13. – С.
428. Коваленко В.С. Закони біогенної міграції атомів В.І, Вернадського як прояв закону спрямованості процесів / В.С. Коваленко // Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць / [ред. кол., головн. ред. В.Р. Ільченко] – Полтава : ПОІППО, 2013. Вип. 5. – С. 66-71.
429. Коваленко В.С. Підручник з хімії як складова системи підручників освітньої системи «Довкілля» / В.С. Коваленко, А.Х. Ляшенко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; головн. ред. О.М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2013. – Вип. 13. – С.
430. Ляшенко А.Х. До наступності у формуванні цілісності змісту природничо-наукової освіти основної школи / А.Х. Ляшенко // Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць / [ред. кол., головн. ред. В.Р. Ільченко] – Полтава : ПОІППО, 2013. – Вип. 5. – С. 81-87.
431. Мащенко О.М. Роль загальних закономірностей природи та географічних закономірностей у формуванні географічних компетентностей учнів 7 класу загальноосвітньої школи / О.М. Мащенко, Л.М. Булава // Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць / [ред. кол., головн. ред. В.Р. Ільченко] – Полтава : ПОІППО, 2013. – Вип. 5. – С. 171-176.
432. Рибалко Л.М. Формування природничо-наукової компетентності учнів на засадах еколого-еволюційного підходу / Л. М. Рибалко // Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць / [ред. кол., головн. ред. В.Р. Ільченко] – Полтава : ПОІППО, 2013. – Вип. 5. – С. 87-94.
433. Рибалко Л.М. Еколого-еволюційний підхід у природничо-науковій освіті / Л.М. Рибалко // Біологія і хімія в сучасн. шк. : наук.-метод. журнал, 2013. – № 1. – С. 6-10.
434. Рыбалко Л.Н. Модернизация школьного естественнонаучного образования на основе эколого-эволюционного подхода / Л.Н. Рыбалко // Мир науки, культуры, образования : научн. журнал, 2013. – № 2 (39). – С. 114-115.
435. Рибалко Л.М. Концептуальні основи формування структури та змісту підручників з біології для основної школи на засадах еколого-еволюційного підходу / Л. М. Рибалко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; головн. ред. О.М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2013. – Вип. 13. – С.
436. Рибалко Л. М. Навчання природничих дисциплін на засадах еколого-еволюційного підходу в контексті ідей К.Д. Ушинського / Л. М. Рибалко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 110 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2013. – С. 151-154. (Серія: Педагогічні науки).
437. Рибалко Л. М. Ідеї еколого-еволюційного підходу та їх інтегративна роль у сучасному природознавстві / Л. М. Рибалко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. Зб. статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип. 41. – Ч. 3. – С. 469-476.
438. Голота О. В. Психолого-педагогічні умови наступності в процесі реалізації діяльнісного підходу у пізнанні довкілля (початкова і основна школа) / О. В. Голота // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік : наукове видання. – К. : Інститут педагогіки, 2013. – С. 289-290.
439. Гринюк О.С. Використання методу проектів на уроках біології як складової інтеграції змісту біологічного компонента природничо-наукової освіти основної школи/ О.С. Гринюк // Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., ХХ Каришинські читання, 29-30 травня 2013 р. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2013. – С. 93-95.
440. Гринюк О.С. Педагогічні умови інтеграції змісту біологічного компонента цілісної природничо-наукової освіти основної школи/ О.С. Гринюк // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік : наукове видання. – К. : Інститут педагогіки, 2013. – 291-292 с.
441. Гринюк О.С. Особливості методики інтегрованого вивчення біології / О.С. Гринюк // Інформаційно-освітній простір: технологічні концепти формування і розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовтня 2013 р. – К., 2013. – С. 59-61.
442. Гуз К.Ж. З досвіду експериментальної перевірки методичної системи ефективної та справедливої природничонаукової освіти / К.Ж. Гуз // Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., ХХ Каришинські читання, 29-30 травня 2013 р. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2013. – С. 100-103.
443. Гуз К.Ж. Методична система інтеграції змісту природничо-наукової освіти основної школи / К.Ж. Гуз // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік : наукове видання. – К. : Інститут педагогіки, 2013. – С. 286-287.
444. Ільченко В.Р. Теоретико-методичні засади компетентнісної моделі змісту освітніх галузей загальноосвітньої школи / В.Р. Ільченко // Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., ХХ Каришинські читання, 29-30 травня 2013 р. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2013. – С. 138-140.
445. Ільченко В.Р. Теоретичні основи інтеграції змісту природничо-наукової освіти основної школи / В.Р. Ільченко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік : наукове видання. – К. : Інститут педагогіки, 2013. – С. 285-286 с.
446. Ільченко О.Г. Кабінет довкілля як матеріальна база формування природничонаукової компетентності учнів 2-6 класів / О.Г. Ільченко // Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., ХХ Каришинські читання, 29-30 травня 2013 р. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2013. – С. 140-142.
447. Ільченко О.Г. Навчальне середовище цілісної природничо-наукової освіти учнів основної школи / О.Г. Ільченко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік : наукове видання. – К. : Інститут педагогіки, 2013. – С. 287-288.
448. Ляшенко А.Х. Наступність цілісності знань про природу / А.Х. Ляшенко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік : наукове видання. – К. : Інститут педагогіки, 2013. – С. 292-293.
449. Малюков Д.Ю. Використання засобів інформаційних технологій у природничо-науковій освіті / Д.Ю. Малюков // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік : наукове видання. – К. : Інститут педагогіки, 2013. – С. 293-294.
450. Рибалко Л.М. Дослідження педагогічних умов інтеграції змісту природничо-наукової освіти на основі еколого-еволюційного підходу / Л.М. Рибалко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2012 рік : наукове видання. – К. : Інститут педагогіки, 2013. – С. 288-289.
451. Рибалко Л. Еколого-еволюційний підхід до навчання природничих дисциплін як умова цілісного розуміння природи / Л.М. Рибалко // Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., ХХ Каришинські читання, 29-30 травня 2013 р. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2013. – С. 274-276.
452. Рибалко Л.М. Інформаційно-освітній простір ефективного навчання природничих дисциплін учнів основної школи на засадах еколого-еволюційного підходу / Л.М. Рибалко // Інформаційно-освітній простір: технологічні концепти формування і розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовтня 2013 р. – К., 2013. – С. 139-141.
453. Сігіда Т.В. Гуманітаризація природничої освіти як реалізація засад сталого розвитку суспільства / Т.В. Сігіда // Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., ХХ Каришинські читання, 29-30 травня 2013 р. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2013. – С. 314-317.
454. Сігіда Т.В. Психолого педагогічні основи використання гуманітарних знань на уроках природознавчого циклу в основній школі / Т.В. Сігіда // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік : наукове видання. – К. : Інститут педагогіки, 2013. – 294-296 с.