Ukrainian Belarusian English German Polish Russian Spanish

Завантажити...

ПРОГРАМА

інтегрованого курсу «Довкілля» для 56 класів
загальноосвітніх навчальних закладів

Цикл: адаптаційний, 56 класи

Кількість годин: 2–3 год. на тиждень

Укладачі програми: К.Ж. Гуз, В.Р. Ільченко, О.С. Гринюк,

І.М. Олійник, А.Х. Ляшенко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програму інтегрованого курсу «Довкілля» для 56 класів загальноосвітніх навчальних закладів (адаптаційний цикл) розроблено на основі Державного стандарту (ДС) базової середньої освіти та Типової освітньої програми (ТОП) для 59 класів закладів загальної середньої освіти: освітня галузь природнича. До інтегрованого курсу включені елементи здоров’язбережувальної та соціальної освітніх галузей, які торкаються питань здоров’я і безпеки життєдіяльності.

Метою інтегрованого курсу «Довкілля» для 56 класів є розвиток особистості учнів шляхом формування природничо-наукової картини світу (ПНКС) та життєствердного образу світу в процесі обґрунтування елементів навчального змісту на основі загальних закономірностей природи, формування ключових компетентностей; основ наукового мислення та культури дослідження, реалізація засад освіти для сталого розвитку, відповідального ставлення до довкілля; плекання любові до рідного краю, національних та культурних цінностей українського народу.

Мета інтегрованого курсу досягається шляхом реалізації таких завдань:

• формування системи знань про середовище життя учня, її особистісно значимої складової – образу світу учня, зокрема в процесі систематичних уроків у довкіллі;

• усвідомлення цілісності довкілля через формування ПНКС, образу світу в процесі обґрунтування всіх елементів навчального змісту на основі загальних закономірностей природи;

• розвиток наукового мислення, формування цілісного світогляду в процесі обґрунтування всіх елементів змісту курсу на основі загальних закономірностей природи (збереження; спрямованості самочинних процесів до найбільш імовірного, рівноважного стану; повторюваності, періодичності процесів у природі) зокрема на систематичних уроках у довкіллі;

• опрацювання, систематизація, структурування інформації природничого змісту про явища та об’єкти довкілля, зокрема з використанням ІКТ;

• здатність спостерігати, експериментувати, моделювати, аналізувати результати дослідницької діяльності, робити висновки, узагальнення щодо сформованості ПНКС, образу світу;

• здатність виявляти і формулювати проблеми, визначати мету дослідження і висувати гіпотезу, складати план дослідження;

• усвідомлювати екологічних основ природокористування, необхідності охорони довкілля, дотримання правил поведінки в довкіллі, ощадливого використання природних ресурсів, розуміння контексту і взаємозв’язку господарської діяльності і важливості збереження довкілля для забезпечення сталого розвитку суспільства;

• виховання любові та відповідального ставлення до довкілля; інтересу до пізнання природи свого краю, України, планети Земля.

В змісті курсу втілено ціннісні орієнтири: визнання пріоритету інтересів учня, формування природовідповідно високих рівнів інтелекту та рівнів соціальної зрілості завдяки досягнення цілісності свідомості, цілісного світогляду учнів; в освітньому процесі втілено формування наскрізних умінь відповідно до Державного стандарту.

Курс «Довкілля» (56 кл.) реалізує наступність з курсом «Я досліджую світ» (14 кл.) і є пропедевтичним до вивчення предметів природничого циклу в 79 класах.

Реалізація системного підходу в освітньому процесі забезпечує пізнання довкілля як середовища життя людини, з яким вона пов’язана обміном речовин, енергії, інформації. Основою формування цілісності знань є уявлення учнів про найзагальніші зв’язки у природі, які відображені у загальних закономірностяхприроди. Інтеграція знань у змісті інтегрованого курсу здійснюється навколо інтересів та потреб учнів, що стосуються дослідження їхнього етносоціоприродного довкілля, зокрема об’єктів, з якими вони контактують.

Саме через послідовне застосування знань про зміст закономірностей (збереження; спрямованості самочинних процесів до найбільш імовірного, рівноважного стану; повторюваності, періодичності процесів у природі) учні набувають особистісно значущих знань щодо самозбереження, збереження свого природного і суспільного середовища. Важливе значення в цьому процесі мають уроки у довкіллі, які, по можливості, проводяться у визначні дати народного календаря, дають можливість учням долучитися до народних звичаїв, прикмет, біоритму життєдіяльності українського народу, що сприяє оздоровленню учнів. Водночас досягається соціалізація учнів, оскільки саме систематизація знань – важлива умова формування соціально зрілої особистості, громадянина, патріота своєї Батьківщини.

Зміст курсу для 5 класу охоплює вивчення фізичних, астрономічних, фізико-географічних, хімічних, біологічних об’єктів і явищ. Вивчаються вони як цілісна система знань про середовище життя людини в двох розділах: «Людина та її довкілля» і «Земля у Всесвіті».

У розділі «Людина та її довкілля» вивчається найближче оточення людини: тіла і речовини. Учні отримують початкові поняття про речовини та їх склад, чисті речовини та суміші, про обмін речовиною між об’єктами довкілля. У курсі передбачено дослідження учнями маси і розмірів тіл, розчинів. Учні мають усвідомити, що за зовнішньою цілісністю предметів навколишнього світу криється складна будова речовини: тіла складаються з атомів, молекул, інших частинок, що перебувають у безперервному русі та взаємодіють між собою.

Розділ «Земля у Всесвіті» передбачає розвиток уявлень школярів про небесні тіла, насамперед Землю та Місяць. Учні знайомляться з будовою Сонячної системи, рухом планет, опираючись на закономірність періодичності в природі. Учні отримують уявлення про географічну оболонку Землі, її складові; спостерігають і досліджують компоненти та явища, пов’язані з нею: властивості повітря, води, ґрунту; знайомляться з умовами життя на планеті Земля, досліджують екосистеми в своєму довкіллі: ліс, поле, берег водойми, сад та інше. Під час узагальнення знань за 5 клас учні розглядають екологічні проблеми свого району, країни.

У 6 класі курс «Довкілля» реалізується через такі розділи: «Загальні відомості про системи», «Системи неживої природи» та «Системи живої природи».

Розділ «Загальні відомості про системи» дає можливість учням познайомитися з таким загальнонауковим поняттям, як система, ознайомитись із закономірностями існування систем.

У розділі «Системи неживої природи» учні знайомляться з хімічними властивостями речовини, рукотворними системами; закладаються основи понять: енергія, сила, робота, енергозбереження. Учні мають набути уявлення про різноманітні машини, рукотворні системи, з якими має справу людина у середовищі життя.

Розділ «Системи живої природи» створює передумови для вивчення життєдіяльності рослин і тварин у єдності. Живі системи розглядаються у середовищі їх існування. Цей розділ включає фактологічний матеріал, систематизований на основі загальних закономірностей природи та еволюційних ідей в біології.

Провідна роль у вивченні курсу «Довкілля» належить спостереженням, дослідженням, експериментам, урокам у довкіллі, природоохоронній та проектній діяльності. Через систематичне проведення уроків у довкіллі реалізується методологія сучасної освіти – філософія екологічного реалізму, основна ідея якого полягає в тому, що істинність наших знань про дійсність ми пізнаємо лише в безпосередній взаємодії з довкіллям. Застосування дослідницьких методів забезпечує наукову достовірність навчального матеріалу, розкриває сутність явищ і процесів у їхньому зв’язку і розвитку, знайомить із методами наукових досліджень, розвиває уяву, сприяє формуванню переконань у можливості пізнання світу з опорою на знання про зміст загальних закономірностей природи, науки.

Специфіка викладання інтегрованого курсу «Довкілля» у 5–6 класах дає змогу враховувати вікові та індивідуальні особливості розвитку і потреби учнів, а також забезпечити просування за індивідуальними освітніми траєкторіями, що розходяться у всіх можливих напрямках.

На основі модельної програми школи можуть розробити освітні програми. Навчально-методичне забезпечення для освітніх програм можна знайти в прикінцевій частині. Далі...

Завантажити...