Ukrainian Belarusian English German Polish Russian Spanish
Jan

Jan

Чи реформуватимемо зміст? Закачати

В коллективной статье поднимается вопрос о необходимости исцеления содержания образования путем интеграции, объединения его элементов в целостность на основании наиболее общих, базовых закономерностей природы, общества, культуры; о содержании и технологии формирования жизнеутверждающего, национального образа мира учащихся общеобразовательной школы как главной характеристики образования устойчивого развития общества; о необходимости направленности содержания образования и технологии обучения школьников на формирование жизнеутверждающей модели мира каждой нации как условия сохранения мира на планете; о разнообразии носителей жизнеутверждающих моделей мира как условии устойчивости человечества против внешних и внутренних возмущений; затронут опыт внедрения образования устойчивого развития на примере образовательной модели «Довкилля».

Ключевые слова: целостность содержания образования как условие понимания его школьниками; понимание – как естественное состояние бытия учащегося; фактологическое содержание образования; мир как сфера проявления общих для всех объектов мира закономерностей, «Довкилля» – модель образования устойчивого развития общества.

chi reformyvat zmist

 

In the collective article is risen raises the question of the need for healing of content of education through integration, combining its elements in integrity on the basis of the most common, basic laws of nature, society and culture; about the content and technologies of life-affirming, the national image of the world of secondary school students as the main characteristics of education for sustainable development of the society; the need to focus the content of education and technology training students in the formation of life-affirming model of the world each nation as a condition of maintaining peace in the world; diversity of media life-affirming models of the world as a condition of stability of humanity against external and internal disturbances; affected by the experience of the implementation of education for sustainable development on the example of the educational model "Dovkillya."

Keywords: integrity of the content of education as a condition of his understanding of the students; understanding - as a natural state of being of the student; factual content of education; the world as a sphere of manifestation common to all objects in the world of laws, "Dovkillya" - a model of education for sustainable development of society.

Компетенція-компетентність? Стаття з газети 

Kompetensiya-kompetentnist

Закачати

Данные списка изображений не настроены

Виступ у дискусії на семінарі Компетентісний підхід в освіті... НАПН України

 

foto2014V Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2014»

18-20 березня 2014 р. в приміщенні Виставкового центру «КиївЕкспоПлаза» (м. Київ, вул. Салютна, 2-Б (М Нивки) відбулася V Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2014».

Організатори виставки: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Компанія «Виставковий Світ».

У роботі виставки взяв участь й Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

На виставкових стендах Національної академії педагогічних наук Інститут педагогіки презентував новинки своєї продукції: навчальні програми і підручники для загальноосвітніх навчальних закладів, навчальні й навчально-методичні посібники, монографії, дайджести. Найбільший інтерес відвідувачі виявили до таких видань: монографія «Диференційований підхід в історії української школи (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.)», монографія «Формування освітнього середовища профільної школи», монографія «Навчання біології у старшій школі на академічному рівні», монографія «Навчання хімії у старшій школі на академічному рівні», монографія «Організаційно-методичне забезпечення моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти», посібник «Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів», посібник «Методика і технології оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу», посібник «Управління розвитком сільської малочисельної школи».

Диплом 2014Співробітники Інституту педагогіки НАПН України взяли участь і в конкурсі наукових розробок виставки. Зокрема, у номінації «Педагогічна майстерність – домінанта професійної дії вчителя, викладача» («Використання сучасних інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховній діяльності вчителя, викладача») співробітники лабораторії інтеграції змісту освіти (Ільченко В.Р., Ільченко О.Г., Гуз К.Ж., Ляшенко А.Х., Коваленко В.С., Рибалко Л.М.) представили розробку «Модель освіти сталого розвитку – освітня модель «Довкілля» (довкілля, початкова, основна, старша школа) та перепідготовка вчителів природничого циклу до викладання інтегрованих курсів», за яку Інститут педагогіки НАПН України було нагороджено Золотою медаллю виставки.
У рамках виставки проводилися науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, майстер-класи, на яких обговорювалися актуальні питання розвитку національної системи освіти. 

Матеріал з http://undip.org.ua/info/1592/

В началоНазад12345ВперёдВ конец
Страница 1 из 5